Header

Søkekilder er de informasjonsressursene som Oria søker i for å finne relevante treff basert på det sluttbrukeren søker på. Søkekildene kommer i tillegg til treff fra biblioteksystemet.

Grovt sett består en søkekilde av tre nivåer (for enkelhets skyld fokuserer vi på e-tidsskrifter):

 • Pakke
 • Tidsskrifter som inngår i pakken
 • Artikler som står i tidsskriftene

I søkekildeaktiveringen aktiverer man kun på pakkenivå, mens man i lenketjeneren aktiverer både pakke, service og selve tidsskriftene (da enkeltvis eller alle tidsskriftene som inngår i en pakke). For at sluttbrukeren skal få treff på en artikkel må den potensielt relevante artikkelen stå i et tidsskrift som er aktivert i lenketjeneren, og tidsskriftet må inngå i en pakke som er aktivert som en søkekilde. MERK: du kan få treff på artikler som er indeksert basert på metadata fra en pakke, mens man i lenketjeneren får lenker til fulltekst fra en annen pakke.

Eksempel: et tidsskrift inngår i en pakke fra leverandør A og er aktivert som søkekilde i Oria. Det samme tidsskriftet er også tilgjengelig i fulltekst fra leverandør B og aktivert i lenketjeneren. Når sluttbrukeren finner en artikkel fra dette tidsskriftet kommer metadata fra leverandør A, mens man får lenker til fulltekst fra leverandør B. Det er dette som er tilfelle med mye EBSCO-materiale. Det er indeksert basert på alternative kilder, men man får lenker til EBSCO om man har abonnement hos disse og EBSCO-pakkene er aktivert i lenketjeneren.

Søkekildene kan deles inn i tre kategorier:

 1. Kilder som er åpne for søking for alle
 2. Kilder som krever abonnement for å søke
 3. Gratisressurser (Open Access)

BIBSYS aktiverer alle søkekilder som tilhører den første kategorien på vegne av konsortiet. Treff fra disse kildene blir filtrert gjennom lenketjeneren slik at man kun viser artikler som man har fullteksttilgang til

Kilder som krever abonnement for å søke må aktiveres lokalt av hver enkelt institusjon og da kun av de som har tilgang til denne ressursen. Disse treffene blir også filtrert gjennom lenketjeneren så det er viktig at tidsskriftene/pakkene også er aktivert i lenketjeneren.

Gratisressurser må også aktiveres lokalt hvis man ønsker å søke i disse. Treffene fra disse kildene blir ikke filtrert i lenketjeneren og vises uansett. Ved innføringen av Oria ble alle gratisressurser aktivert lokalt for alle institusjoner og man må lokalt gå igjennom og velge bort de man eventuelt ikke ønsker å søke i. Det finnes noen kilder som er merket om gratis, men der den reelle tilgangen til fullteksten krever abonnement. Om man kommer over slike kilder bør de deaktiveres hvis man ikke har tilgang.

Det har kommet innspill på at man får veldig mange treff i trefflistene i Oria. Mye av dette skyldes at man søker i et enormt stort antall potensielle artikler (sentralindeksen inneholder ca 1 milliard poster), mens noe skyldes at enkelte kilder medfører støy. På generelt grunnlag anbefaler vi disse tiltakene:

 • Hold lenketjeneren oppdatert
 • Vurder de gratisressursene som er aktivert
 • Meld inn til BIBSYS Support om noen kilder aktivert på overordnet nivå kun bidrar til støy

Skisse som viser inndelingen av sentralindeksen:

Oria_sentralindeksen

 

Den blå sirkelen er når filtreringen gjennom lenketjeneren er aktivert, mens den lysebrune sirkelen er når denne filtreringen er deaktivert. Sluttbruker kan velge å slå av filtreringen ved å bruke avkrysningsboksen til venstre for trefflisten og huke av for «Vis flere treff (inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til)».

Stabilitet og responstid for Oria har vært hovedfokuset det siste året. Stabiliteten og responstiden har ikke vært som ønsket og forventet og det var f.eks. to alvorlige tilfeller av utilgjengelighet i august og responstiden her generelt vært for lang.

I kontrakten for Oria har vi stilt en del krav til nivået på oppetid og responstid. Oppetiden skal være på 99,5% eller bedre over en tre måneders periode. 0,2 % nedetid i løpet av en måned utgjør ca 45 minutter. Responstiden skal være på under 2,5 sekunder (når man søker i sentralindeksen) i gjennomsnitt for 95% av transaksjonene over en tre måneders periode. Oppetid og responstid måles hvert kvartal.

Oppetiden i tredje kvartal 2014 var ca 99,65%. Ser vi på august isolert var oppetiden ca 98,9%. Det vil si at oppetiden var innenfor de kontraktsmessige kravene, men vi ga klar beskjed om at vi forventet bedre stabilitet i tjenesten. I tredje kvartal var det kun 77,3% av søkene som ble fullført på under 2,5 sekunder. Vi varslet dette som et brudd på kontrakten og det ble akseptert av leverandøren.

I løpet av høsten ble det gjennomført en rekke tiltak for å bedre oppetid og responsetid:

 • Månedlige rapporter på ytelse
 • Ny lastbalanserer
 • Flere tiltak serverside hos leverandøren
 • Ny teknisk plattform

Dette har gitt gode resultater og siden oktober har oppetid og responstid vært innenfor de kravene som er stilt i kontrakten. Grafene nedenfor viser utviklingen pr måned siden juli 2014. Vi følger utviklingen nøye og fortsetter med å arbeide for at både responstid og oppetid skal bli enda bedre.

 

Oria_responstid

Oria_oppetid

Håper alle som var tilstede på BIBSYS-konferansen har kommet vel hjem og har hatt et godt utbytte av konferansen. Presentasjonen fra sesjonen «Oria – på vei mot et felles mål» finner du nederst i dette blogginnlegget. Opptak av foredraget blir lagt ut i løpet av neste uke på konferansen.

I tiden frem mot påske har vi tenkt å legge ut flere innlegg som tar opp enkelte av de elementene som ble berørt om Oria i løpet av konferansen.

Vi har i dag foretatt to endringer i Oria:

1) Vi har fjernet Facebook-knappen. Det har kommet innspill på denne og vi har undersøkt og selv om det ikke sendes noe informasjon som kan direkte knyttes til en bestemt person eller Facebook-profil, så blir søkeuttrykket sendt til Facebook og det kan tenkes at man kan koble basert på IP-adresse. Vi har derfor besluttet å deaktivere denne funksjonaliteten for sikkerhets skyld. Hvis noen har noen innspill på dette kan de ta kontakt med oss.

2) Standardtittel har blitt flyttet høyere opp i detaljert visning. Dette har kommet inn som et ønske fra musikk-bibliotekene som har behov for å enklere kunne identifisere hvilket verk det er snakk om.

 

Presentasjon (pdf): Oria – På vei mot et felles mål

I helgen gjennomførte vi en re-indeksering av databasen i Oria slik at postene ble oppdatert basert på nye konverteringsregler. Vedlikeholdet som ble gjennomført onsdag på Back-Office har også gjort oss i stand til å sette i drift enkelte endringer. Det er derfor på tide med en statusoppdatering på det som er utført.

Endringer i konverteringsreglene

 • Standardtittel er skilt ut i et eget felt og satt i skarpe klammer. Standardtittelen er dermed ikke lenger en del av tittelen.
 • Parallelltitler er justert slik at de blir konvertert som en del av tittelen med korrekte skilletegn
 • Justert undertitler med korrekt skilletegn
 • 687 er gjort søkbar i indeksen emne
 • Koblingen Oversatt som/av mellom oversettelser er justert slik at koblingen fungerer slik den skal
 • «/» er fjernet fra dewey-numre på importerte poster (foreløpig kun i søk, men skal også gjøres i fasettoversikten)
 • «Har en overordnet post» har blitt endret til «Er en del av en overordnet post»
 • Digitaliserte bøker fra Nasjonalbiblioteket som kun er tilgjengelig på NB’s lesesal fikk noten «Tilgjengelig på NB’s lesesal». Dette ble misvisende hvis det i tillegg var registert andre lenker på posten. I disse tilfellene får postene nå noten «Tilgjengelig på NB’s lesesal, men andre lenker er tilgjengelig»

Endringer i grensesnittet

 • Musikk-klassifikasjon er lagt inn som en fasett i trefflisten og som et valg i avansert søk. De som ønsker å skjule denne fasetten kan gjøre dette med CSS
  • .EXLFacetContainer.facet_music_classification {
       display: none;
   }
 • Dato-avgrensingen (start- og sluttdato) har blitt satt inn igjen, samt at Utgivelsesdato har blitt flyttet nedover i avansert søk
 • CSS-filen er justert slik at de boolske operatorene som kom i avansert søk i siste systemoppdatering skal være på linje med søkefeltene. Det kan være at noen har gjort lokale endringer som påvirker denne endringen, og man må da justere i sitt lokale stilark.
 • Standardtittel er satt inn i trefflistevisningen under tittelen (ikke lenger i fet skrift som en del av tittelen) i skarpe klammer

Konfigurasjon for brief-result, refine-my-result og advanced-search er kopiert ut til konsortiet. De som har gjort endringer her og ikke brutt koblingen mot standardoppsettet må eventuelt sette disse endringene tilbake. De som ikke har gjort noen endringer lokalt trenger ikke å gjøre noe.

Vi har fått flere tilbakemeldinger om at poster i Oria som kommer fra NORA ofte ikke har velfungerende lenker, og at poster fra NORA ikke har blitt oppdatert ved endringer i publiseringsarkivene. Vi har meldt inn dette til Ex Libris og de melder tilbake at dette skyldes mangelfulle eller endrede data fra kilden (NORA), og at de har prøvd å komme i kontakt med dem for å få rettet dette.

Siden ansvaret for NORA ligger hos CRIStin har vi kontaktet CRIStin. Svaret vi fikk var at det er en god stund siden innholdet i NORA ble oppdatert med nytt innhold fra institusjonsarkivene. For å unngå feil i Oria som skyldes manglende oppdatering av NORA, er løsningen å deaktivere NORA som søkekilde i Oria. Vi vi anbefale alle å gjøre dette. Vi vil sørge for at det blir gjort i den generelle Oria-instansen, dvs den som tilbys de som ikke er tilknyttet en institusjon som bruker BIBSYS Biblioteksystem.

Siden Brage-arkivene blir høstet direkte av Ex Libris Central Index og er søkbare i Oria, vil ikke dette ha konsekvenser for de institusjonene som bruker BIBSYS Brage. Postene fra disse arkivene vil være tilgjengelige. Det man mister er poster fra arkiv som ikke bruker BIBSYS Brage og andre arkiv som ikke blir høstet av sentralindeksen.

Vi har bedt CRIStin om å gi oss tilbakemelding når nye NORA er satt i produksjon og kan levere oppdaterte data. Da vil vi være en pådriver for at Ex Libris oppdaterer søkekilden NORA til å høste nye NORA. Vi vil komme med mer informasjon når det skjer noe mer i denne saken.

Testversjonen av Oria har blitt oppdatert med en ny versjon fra leverandøren. Vi vil teste denne versjonen og hvis alt fungerer som det skal så vil Oria etter planen bli oppdatert søndag 15. februar.

Det som er mest synlig for sluttbrukeren er muligheten til å velge boolske operatorer (AND, OR, NOT) mellom søkelinjene i avansert søk. Utover dette er det ingen større endringer i brukergrensesnittet, men kun mindre feilrettelser, samt forbedringer i adminsitrasjonsgrensesnittet.

De som har gjort endringer i stilarket for Oria må ta en test og se at det ikke er gjort endringer som påvirker hvordan Oria ser ut.

Lenke til testinstansene finner dere her: http://www.bibsys.no/oria-systemtilganger/testinstanser-oria/

Meld deg på BIBSYS-konferansen og delta på Oria-sesjonen den 11. mars. Her vil det bli muligheter for å spørre om det du lurer på. Noen av de temaene vi vil ta opp er:

 • Status, responstid og oppetid
 • Oria og Alma
 • Planer og ny funksjonalitet

Det vil bli satt av god tid til å stille spørsmål om det som blir tatt opp og eventuelt andre forhold knyttet til Oria. Meld deg på og benytt muligheten til å spørre om det du lurer på.

Hvis du melder deg på innen 31. januar er du med i trekningen av en ipad/lesebrett.

Påmelding før 31. januar: kr 4300, etter 31. januar: kr 5300.

Påmeldingsskjema finner du her

Vi har gjort noen mindre, men etterlengtede, endringer i toppmenyen til Oria. Disse ble muliggjort etter plattformskifte i forrige uke.

«Biblioteksøk» i hovedmenyen på nynorsk er endret til «Nytt søk».

Hjelp-lenken i hovedmenyen er byttet ut med en lenke som peker mot en hjelpeside på BIBSYS Nettsted. Denne siden inneholder flere hjelperessurser (inkl. den gamle hjelpelenken) og vil også bli utvidet/forbedret fortløpende. Dette er gjort for å kunne tilby bedre hjelpefunksjonalitet på flere temaer for sluttbrukeren.

Siste fase i overgangen til ny teknisk plattform ble gjennomført i helgen og Oria kjører nå på den nye plattformen. Hensikten med overgangen var for å få et mer stabilt fleksibelt og driftssikkert miljø. Responstid og oppetid har bedret seg betraktelig i løpet av høsten og har de siste månedene vært innenfor de kravene som er angitt i kontrakten. Overgangen til det nye driftsmiljøet er det foreløpig siste leddet i arbeidet med å sikre at Oria fortsatt leverer innenfor de kravene som er stilt.

Som en følge av overføringen har autentiseringen gjennom Feide blitt oppdatert og brukerne må ved første gangs pålogging akseptere at Feide sender informasjon videre til Oria. Dette er de samme informasjonselementene som tidligere.

Dataoverføringen var vellykket og databasen er oppdatert. I slike overføringer er det et potensial for at enkelte data ikke blir overført. Vi har fått beskjed om at lagrede søk og tagger registrert de siste ukene ikke er overført, men at alle lagrede poster er med. Skulle det være andre data dere savner vil vi gjerne at dere tar kontakt med oss.

Nå som skiftet er fullført kan de som har behov for det gjøre endringer i administrasjonsgrensesnittet til Oria. Lenken til Back-Office er sendt til kontaktpersonene for Oria. Ta gjerne kontakt med BIBSYS Brukerstøtte før dere gjør endringer for å høre hva som er den beste fremgangsmåten og finne ut om endringene har eventuelle konsekvenser.

Oria er nå fullt ut oppdatert med de siste postene fra Bibliotekbasen siden systemarbeidet i begynnelsen av desember. Vi har også satt i gang igjen den jevnlige høstingen slik at nye og endrede poster blir overført til Oria hver kveld/natt slik at de er tilgjengelige påfølgende dag.

Årsaken til at dette har tatt tid har vært en kombinasjon av ulike omstendeligheter som har spilt sammen på en ugunstig måte. Ting har tatt lengre tid enn først forventet og det har også oppstått noen tekniske hindringer som måtte ryddes av veien.

På grunn av at dette har tatt tid å få på plass har vi besluttet å utsette siste den siste fasen av plattformskiftet til over nyttår. Dette fordi vi ikke ønsker å gjøre denne endringen rett før julehøytiden hvor tilgangen på ressurser er begrenset hvis det skulle oppstå noe i forbindelse med skiftet. Skiftet vil derfor sannsynligvis skje enten 11. eller 18. januar, men det vil vi ta endelig stilling til over nyttår.

Minner derfor om at eventuelle endringer som gjøres i administrasjonsgrensesnittet til Oria før skiftet må gjøres på nytt etter at skiftet er fullført. Endringer i HTML og CSS er ikke berørt av dette og kan gjøres uavhengig. De som ønsker å skifte logo og eventuelt få skjult fasetter kan sende logo og liste over fasetter til BIBSYS Brukerstøtte.

Vi har mottatt ny samisk oversettelse av Oria og vil laste dette inn i Oria så raskt som mulig. På nyåret vil vi også erstatte dagens html-filer på samisk med oppdaterte filer for de som ikke har meldt fra til oss at de ønsker å beskytte disse filene fra sentral oppdatering.

Vi har også gjort en mindre justering på stilarket som alle benytter i Oria slik at alle opplysningene når man klikker på detaljfanen for en post i trefflisten vises og man slipper å scrolle nedover.

Med ønske om en god jul og et fredfylt nytt år!