Header

Norart er nå tilgjengelig som en søkekilde i Oria, men for at artiklene skal komme frem på trefflisten kreves det at artiklene tilhører et tidsskrift som er aktivert i lenketjeneren.

BIBSYS arbeider med å etablere en pakke som skal legges inn i SFX slik at tidsskriftene enkelt kan aktiveres og brukeren får en lenke til tidsskriftets arkivside. Vi har analysert SFX og Norsk periodikafortegnelse og funnet ca 170 lenker til tidsskrift som vi ser nærmere på. I tillegg har vi lenker til ca 230 tidsskrift som vi er mer usikre på og her trenger vi hjelp fra konsortiet til å finne ut om tidsskriftet har lagt ut fulltekst åpent tilgjengelig på nett.

Vi har derfor laget en enkel nettside der vi håper at dere vil sjekke lenkene til tidsskriftet og angi om det finnes en arkivtilgang eller ikke og om arkivet eventuelt ligger på en annen nettadresse enn den vi har. Vi håper at vi sammen kan komme igjennom listen i løpet av sommeren og at vi kan få aktivert pakken i lenketjeneren i løpet av august

Se denne veiledninger for hvordan man sjekker et tidsskrift.

Lenke til tidsskriftsoversikten.

OPPDATERING: Alle tidsskrift er kartlagt. Takk til alle som bidro 🙂

Norart er nå tilgjengelig som en søkekilde i Oria. Dette innebærer at ca 550.000 artikler fra 460 norske og nordiske tidsskrift er lagt til i sentralindeksen. Dette vil bidra til å styrke den nordiske dekningen av artikler i Oria. Norart må aktiveres lokalt av hver enkelt institusjon. Dette gjøres ved å følge veiledningen som er lagt opp i BIBSYS Cloud. Hvis dette gjøres før torsdag så skal Oria returnere treff fra Norart førstkommende mandag.

Merk at trefflisten i Oria blir filtrert basert på den beholdningen som er registrert for institusjonen i SFX (lenketjeneren). Det betyr at hvis artikkelen kommer fra et tidsskrift som ikke er aktivert i SFX så vil ikke artikkelen vises før man klikker på «Vis flere treff (inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til)» i venstre kolonne, eller tidsskriftet blir aktivert i SFX.

Vi vil legge til rette for at flere tidsskrifter kan aktiveres (dette vil være tidsskrifter som har åpen fullteksttilgang til artikler på nettet), men for å gjøre dette trenger vi hjelp fra konsortiet til å identifisere hvilke tidsskrift dette gjelder. Vi vil derfor invitere til en dugnad på dette området gjennom sommeren og vil komme med mer informasjon på et senere tidspunkt.

Ta kontakt med BIBSYS Brukerstøtte om du ikke får aktivert Norart som søkekilde.

Vi har tidligere beskrevet Ebscos strategi og deling av metadata og at Ex Libris har hevdet at de ikke får tilgang til sentrale databaser og at det er årsaken til at de ikke har kommet til en enighet om utveksling av metadata og tilgang til de ulike systemene. Det er sikkert flere sider ved denne saken, men faktum er at det er sentrale baser som ikke er tilgjengelig i sentralindeksen som en følge av dette.

Ex Libris har gjennomført en sesjon om åpenhet rundt data og status rundt Ebsco. Presentasjonen fra denne sesjonen er lastet opp i BIBSYS Cloud (https://cloud.bibsys.no). I denne sesjonen kom det frem at det er disse databasene som Ex Libris ikke får tilgang til med den gjeldende metadata-strategien:

3rd party A&I Databases via Ebsco

 • ATLA Religion database with serials (and other variants)
 • RILM Abstracts of Music Literature
 • RISM International Inventory of Musical Sources
 • RIPM – Retrospective Index to Music Periodicals
 • EconLit
 • Philosophers Index
 • Avery Index
 • Inspec
 • PsycINFO

EBSCO A&I Databases

 • CINAHL
 • Historical Abstracts
 • SPORTDiscuss
 • SocINDEX*
 • Music Index Online
 • Art Index
 • American History and Life
 • LISTA
 • LGBT Life
 • Humanities International Index*
 • Social Science Abstracts
 • Communication Abstracts

* EBSCO tilbyr full-tekst-versjon av disse databasene

På bakgrunn av dette oppfordrer vi alle til å sette press på Ebsco om at de skal tilgjengeliggjøre (alt) materiale for andre, og eventuelt vurdere alternativer der det er mulig.

Søkekilder er de informasjonsressursene som Oria søker i for å finne relevante treff basert på det sluttbrukeren søker på. Søkekildene kommer i tillegg til treff fra biblioteksystemet.

Grovt sett består en søkekilde av tre nivåer (for enkelhets skyld fokuserer vi på e-tidsskrifter):

 • Pakke
 • Tidsskrifter som inngår i pakken
 • Artikler som står i tidsskriftene

I søkekildeaktiveringen aktiverer man kun på pakkenivå, mens man i lenketjeneren aktiverer både pakke, service og selve tidsskriftene (da enkeltvis eller alle tidsskriftene som inngår i en pakke). For at sluttbrukeren skal få treff på en artikkel må den potensielt relevante artikkelen stå i et tidsskrift som er aktivert i lenketjeneren, og tidsskriftet må inngå i en pakke som er aktivert som en søkekilde. MERK: du kan få treff på artikler som er indeksert basert på metadata fra en pakke, mens man i lenketjeneren får lenker til fulltekst fra en annen pakke.

Eksempel: et tidsskrift inngår i en pakke fra leverandør A og er aktivert som søkekilde i Oria. Det samme tidsskriftet er også tilgjengelig i fulltekst fra leverandør B og aktivert i lenketjeneren. Når sluttbrukeren finner en artikkel fra dette tidsskriftet kommer metadata fra leverandør A, mens man får lenker til fulltekst fra leverandør B. Det er dette som er tilfelle med mye EBSCO-materiale. Det er indeksert basert på alternative kilder, men man får lenker til EBSCO om man har abonnement hos disse og EBSCO-pakkene er aktivert i lenketjeneren.

Søkekildene kan deles inn i tre kategorier:

 1. Kilder som er åpne for søking for alle
 2. Kilder som krever abonnement for å søke
 3. Gratisressurser (Open Access)

BIBSYS aktiverer alle søkekilder som tilhører den første kategorien på vegne av konsortiet. Treff fra disse kildene blir filtrert gjennom lenketjeneren slik at man kun viser artikler som man har fullteksttilgang til

Kilder som krever abonnement for å søke må aktiveres lokalt av hver enkelt institusjon og da kun av de som har tilgang til denne ressursen. Disse treffene blir også filtrert gjennom lenketjeneren så det er viktig at tidsskriftene/pakkene også er aktivert i lenketjeneren.

Gratisressurser må også aktiveres lokalt hvis man ønsker å søke i disse. Treffene fra disse kildene blir ikke filtrert i lenketjeneren og vises uansett. Ved innføringen av Oria ble alle gratisressurser aktivert lokalt for alle institusjoner og man må lokalt gå igjennom og velge bort de man eventuelt ikke ønsker å søke i. Det finnes noen kilder som er merket om gratis, men der den reelle tilgangen til fullteksten krever abonnement. Om man kommer over slike kilder bør de deaktiveres hvis man ikke har tilgang.

Det har kommet innspill på at man får veldig mange treff i trefflistene i Oria. Mye av dette skyldes at man søker i et enormt stort antall potensielle artikler (sentralindeksen inneholder ca 1 milliard poster), mens noe skyldes at enkelte kilder medfører støy. På generelt grunnlag anbefaler vi disse tiltakene:

 • Hold lenketjeneren oppdatert
 • Vurder de gratisressursene som er aktivert
 • Meld inn til BIBSYS Support om noen kilder aktivert på overordnet nivå kun bidrar til støy

Skisse som viser inndelingen av sentralindeksen:

Oria_sentralindeksen

 

Den blå sirkelen er når filtreringen gjennom lenketjeneren er aktivert, mens den lysebrune sirkelen er når denne filtreringen er deaktivert. Sluttbruker kan velge å slå av filtreringen ved å bruke avkrysningsboksen til venstre for trefflisten og huke av for «Vis flere treff (inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til)».

Vi har fått flere tilbakemeldinger om at poster i Oria som kommer fra NORA ofte ikke har velfungerende lenker, og at poster fra NORA ikke har blitt oppdatert ved endringer i publiseringsarkivene. Vi har meldt inn dette til Ex Libris og de melder tilbake at dette skyldes mangelfulle eller endrede data fra kilden (NORA), og at de har prøvd å komme i kontakt med dem for å få rettet dette.

Siden ansvaret for NORA ligger hos CRIStin har vi kontaktet CRIStin. Svaret vi fikk var at det er en god stund siden innholdet i NORA ble oppdatert med nytt innhold fra institusjonsarkivene. For å unngå feil i Oria som skyldes manglende oppdatering av NORA, er løsningen å deaktivere NORA som søkekilde i Oria. Vi vi anbefale alle å gjøre dette. Vi vil sørge for at det blir gjort i den generelle Oria-instansen, dvs den som tilbys de som ikke er tilknyttet en institusjon som bruker BIBSYS Biblioteksystem.

Siden Brage-arkivene blir høstet direkte av Ex Libris Central Index og er søkbare i Oria, vil ikke dette ha konsekvenser for de institusjonene som bruker BIBSYS Brage. Postene fra disse arkivene vil være tilgjengelige. Det man mister er poster fra arkiv som ikke bruker BIBSYS Brage og andre arkiv som ikke blir høstet av sentralindeksen.

Vi har bedt CRIStin om å gi oss tilbakemelding når nye NORA er satt i produksjon og kan levere oppdaterte data. Da vil vi være en pådriver for at Ex Libris oppdaterer søkekilden NORA til å høste nye NORA. Vi vil komme med mer informasjon når det skjer noe mer i denne saken.

Norart blir søkbar i Oria

desember 11th, 2014 | Posted by Asbjørn Risan in Generelt | Lenketjener - (0 Comments)

Vi meldte tidligere at vi hadde spilt inn Norart som en potensiell søkekilde i Oria, men at den ikke ble godkjent i første instans. Vi ba Ex Libris ta en ny runde på denne kilden og vi har nå fått bekreftet at de vil ta inn Norart som en søkekilde.

De har vært i kontakt med Nasjonalbiblioteket som eier dataene og fått tilatelse til å høste Norart. Vi vet ikke når Norart vil være på plass, men det tekniske arbeidet har startet og vi antar at Norart kan være på plass i løpet av første kvartal 2015.

Inkluderingen av Norart vil øke omfanget av norske og nordiske artikler i Oria med ca 550.000 artikler fra ca 460 tidsskrift.

Når Norart er indeksert vil vi gi informasjon om hvordan denne søkekilden kan aktiveres.

Som en del av et samarbeid mellom Proquest og ExLibris er alle databasene til Proquest indeksert og søkbare i Oria.

For at institusjonen skal kunne søke i dette materialet må disse kildene aktiveres i søkekildeaktiveringen for Oria. Kun institusjoner som har abonnement på Proquest-baser kan aktivere disse. Dette gjøres på en litt annen måte enn vanlig søkekildeaktivering, og veiledningen nedenfor beskriver de nødvendige stegene.

Husk at oppdatert beholdning og tilgang også må være aktivert i SFX for at man skal få treff og tilgang til fulltekst-lenker.

Aktivering av Proquest databaser for søk i Oria (PDF)

Det har skjedd en del i det siste knyttet til søkekilder og nedenfor følger en oppdatering om dette:

1) Brage
Brage-arkivene ble inkludert som en søkekilde i august. Det viser seg at det tar lang tid før nye poster blir inkludert/høstet og gjort søkbare. Vi har bedt om statusoppdatering på dette, men har foreløpig ikke fått noe klart svar på dette utover at det har vært noen problemer knyttet til høsting av institusjonelle arkiv i september. Vi venter på en avklaring i denne saken.

Postene i Brage har blitt mappet til de materialtypene som blir brukt i Primo Sentralindeks. Dette er en begrenset mengde med overordnede materialtyper som brukes av alle som bruker Primo. F.eks. er ikke Masteroppgaver og Studentoppgaver definert i denne listen. Dette er materialtyper som BIBSYS har lagt til for de lokale postene fra Bibliotekbasen. Postene har derfor blitt mappet til det mest nærliggende. Vi har bedt om å få se mappingen slik at vi kan se om vi kan bidra til å gjøre noen forbedringer, men dette vil uansett være en grov mapping.

En del poster blir også liggende som duplikater som en følge av at NORA også blir høstet til Sentralindeksen og postene ligger da i begge disse kildene. Vi har bedt leverandøren se på hvorfor disse postene ikke blir sett på som versjoner av samme dokument og samlet i en post.

2) Nye nordiske kilder
BIBSYS forslo tidlig noen nordiske kilder som vi ønsket skulle bli inkludert i sentralindeksen, Vi har nå fått en tilbakemelding på disse forslagene:

 • NORART: ExLibris ønsker primært å inkludere materiale som er tilgjengelig som fulltekst og de er usikre på hvor NORART plasserer seg. BIBSYS har presisert at mange av de tidsskriftene som er indeksert er tilgjengelig online og registrert i SFX og at dette ville vært en stort fordel for det nordiske markedet. Vi har derfor bedt dem om å revurdere standpunktet for denne databasen
 • ATEKST: Sentralindeksen har fokus på akademisk materiale og ikke på avisartikler. ExLibris er derfor skeptiske til å inkludere denne basen da den faller utenfor fokusområdet. Innspillet fra BIBSYS har vært at avisartikler vil kunne være relevante i ulike sammenhenger og at dette kan være et naturlig neste steg, men at det da må være mulig å skille ut avisartikler fra akademisk innhold.
 • SweMed+: ExLibris har signert avtale om å inkludere denne databasen i indeksen. Det gjenstår fortsatt noen avklaringer på metadata som foreløpig er litt for tynne. Når dette er på plass vil SweMed+ bli inkludert og søkbar i Oria.

3) Proquest
Som tidligere informert om (http://www.bibsys.no/flere-e-ressurser-tilgjengelig-i-oria/) så har ExLibris og Proquest inngått en samarbeidsavtale om utveksling av data og tjenester. Som en følge av dette er nå alt Proquest-materiale tilgjengelig i Sentralindeksen og alle Proquest-databaser er tilgjengelige for aktivering via søkekildeaktiveringen. Da dette gjøres på en litt annen måte enn tidligere så vil vi komme ut med en egen veiledning på hvordan dette gjøres om kort tid.

4) Ebsco
Vi har tidligere beskrevet Ebsco’s nye metadatastrategi og hvordan Exlibris ser på denne (http://discovery.bibsys.no/2014/06/30/exlibris-og-ny-metadatastrategi-fra-ebsco/). Status pr september/oktober er at det fortsatt er dialog men at de ikke har kommet frem til enighet. Sakens kjerne slik vi kjenner den er at ExLibris ikke får tilgang til alle databaser fra Ebsco, og da dette er sentrale og viktige databaser så faller litt av grunnlaget for samarbeid bort. Vi håper at det vil komme en løsning på dette og at partene finner til enighet.

5) LM-informasjonstjenester
BIBSYS har fått lagt inn et nytt target i SFX for LM-informasjonstjenester. Dette targetet inneholder alle tidsskrift som LM tilbyr det norske markedet og kan aktiveres enten manuelt eller maskinelt basert på fil. Merk at i og med at LM er en agent så vil de ikke kunne lenke til artikkelnivå, men kun til tidsskriftets nettside. Hvis man ønsker å ha lenking på artikkelnivå så må tidsskriftet aktiveres i targetet for den aktuelle leverandøren av tidsskriftet direkte. Hensikten med LM-target er å på en kjapp måte kunne aktivere alle tidsskrifter fra denne agenten. Det er noen tidsskrift som ikke har beholdning. Vi jobber med LM for at de skal legge til denne informasjonen.

Det har vært utfordringer knyttet til ytelse og respons fra Oria i perioder og vi opprettet derfor en support-sak for å få rettet opp dette en tid tilbake. I lys av at problemet har vedvart og flere av dere i den senere tid har meldt fra om dette, valgte vi å eskalere saken til høyeste nivå. Dette har fått fortgang i saken og leverandøren vil ta en gjennomgang av sine rutiner for å sikre at vi får best mulig support på våre support-saker.

Leverandøren har satt inn flere ressurser i feilsøkingen og mener nå at de har funnet en mulig årsak. De mener at dette er årsaken til at svartiden i perioder generelt sett er for lang og at plasseringsvisning på dokumenter med mange eksemplarer kan gå ut i feil. De jobber nå med å finne løsninger på problemet og vi regner med at dette vil være ordnet innen rimelig tid. Hvorvidt dette er tilstrekkelig og at de har funnet hele årsaken vil vise seg.

Det har blitt etterlyst mulighet for å kunne kommunisere institusjonene i mellom for å utveksle erfaringer. Vi har derfor opprettet et forum (Discovery) på http://forum.bibsys.no hvor man kan diskutere Oria og SFX. BIBSYS vil følge med på hva som diskuteres og bidra med svar og kommentarer ved behov, men det er først og fremst et forum hvor institusjonene drøfter aktuelle problemstillinger og deler beste praksis osv.  De primære informasjonskanalene fra BIBSYS vil være blogg og epost til kontaktpersonene for Oria, i tillegg til de «vanlige» kanalene; BIBSYS Nettsted og nyhetsbrev.

Status for Oria og SFX ble presentert på BIBSYS-konferansen i forrige uke (12/3 2014). Presentasjonen og videopptak av presentasjonen med lyd ligger nå tilgjengelig fra konferansens nettside. Her finner du også opptak fra de andre innslagene fra konferansen. Nye opptak blir lagt ut fortløpende.

Vedrørende SFX er det verdt å merke seg at vi ser på mulighetene for å splitte opp den delte SFX-instansen slik at de ca 35-institusjonene som deler instans får hver sin. Dette på bakgrunn av de erfaringer vi har gjort med den delte instansen og at vi ser at gevinstene ved dette oppsettet ikke var så store som først antatt.

Det vil også bli satt opp et grunnleggende SFX-kurs i mai. Mer informasjon om kurset og splitting av SFX-instansen vil komme fortløpende.