Enkelte tidsskrifter baserer seg ikke på IP-gjenkjenning for å gi tilgang til fulltekst, men brukernavn og passord.

I de fleste tilfeller ønsker man ikke å vise dette brukernavnet og passordet til brukere som ikke tilhører institusjonen.

Vi har laget en veiledning som viser hvordan du kan legge inn en sjekk på om brukeren befinner seg innenfor IP-adresse eller ikke og dermed presentere et brukernavn og passord i SFX-menyen. Veiledningen tar utgangspunkt i at passord og brukernavn kan vises til brukere som befinner seg på en IP-adresse som tilhører institusjonen.

Vi har også laget en fil med IP-syntaksen for hvert enkelt bibliotek som kan kopieres og limes inn i SFX for de enkelte tidsskriftene. Disse filene er tilgjengelig i mappen SFX i BIBSYS Cloud (https://cloud.bibsys.no). Listen over IP-adresser er basert på de innmeldte IP-adressene pr 1/2 2014 og er ment som en veiledning. En fordel om man sjekker at de faktiske IP-adressene er inkludert og er korrekte. Merk at ved eventuelle IP-endringer må dette også endres på de passordbeskyttede tidsskriftene.

Det har vært knyttet en del problemer med å opprette en søkeboks mot Oria institusjonenes nettsider. Vi har siden vi ble oppmerksomme på dette vært i dialog med leverandøren av Oria for å få en velfungerende søkeboks.

Det første problemet var at søkeboksen ikke returnerer samme antall treff som når man søker direkte i Oria. Årsaken til dette var at filtreringen gjennom SFX ikke ble hensyntatt og man fikk også treff på artikler man ikke har fullteksttilgang på. Det ble også en litt annen sortering/relevans.

For å løse dette ble det lagt til et parameter i koden. Nå ble antall treff korrekt, men hvis man brukte en fasett eller andre avgrensninger så førte dette til et feil søk.

Vi har presset leverandøren for å få en avklaring på denne saken og vi har nå fått bekreftet at det ikke er noen snarlig løsning på dette, men at dette tidligst vil kunne bli fikset i neste systemoppdatering som er planlagt i april.

På bakgrunn av dette vil vi anbefale at man bruker den søkeboksen som returnerer litt flere treff enn om man hadde søkt direkte, men hvor navigasjonen fungerer. Vi har oppdatert søkeboksgeneratoren slik at denne gir en kode i tråd med denne anbefalingen.

Bruk lenken under for generere en kode for din institusjon:
http://www.bibsys.no/files/out/discovery/sokeboks/sokeboks.php

Vi vil fortsette å følge opp denne saken overfor leverandøren og hvis vi finner alternative/bedre løsninger, eller det skjer en utvikling i saken vil vi informere om dette.

Det er planlagt en systemoppdatering av Oria fra versjon 4.4 til 4.5.1. Dette vil bli gjort på test-/kurssystemet søndag 2/2 og på driftssystemet påfølgende søndag 9/2 forutsatt at alt er ok. Oppgraderingen vil føre til at systemet kan være utilgjengelig i noen timer den dagen oppdateringen blir foretatt.

Dette er en relativt stor oppdatering hvor blant annet innspill som BIBSYS har kommet med i løpet av innføringen av Oria har blitt inkludert. Dette gjelder blant annet at:

 • nye materialtyper som vi har definert vil bli mulig å velge som en avgrensing i avansert søk
 • det vil bli slutt på blanding mellom engelske og norske navn i plasseringsfanen
 • kildeinformasjon vil bli fjernet fra trefflistevisningen
 • det er rettet en feil i bruk av lagrede poster

Av andre synlige endringer kan det nevnes at det vil komme en tidslinje for avgrensing på årsspenn i fasettlisten hvor man kan angi start- og sluttår eller bruke en grafisk representasjon for å angi det samme.

For å bedre ytelsen på systemet er det også gjort en endring knyttet til CSS-filer. Tidligere ble det lastet inn tre ulike CSS-filer, men nå blir disse tre filene slått sammen til en felles som blir brukt i Oria. Dette skal ikke ha påvirkning på hvordan Oria ser ut, men det kan bli litt annerledes hvordan man kan teste endringer man har gjort i CSS-filen. Vi vil legge ut et eget blogginnlegg om dette.

De som er interessert i å se en oversikt over alle endringer som er gjort kan bruke denne lenken: endringer i SP 4.5.1

Testversjonen er allerede oppgradert til versjon 4.5.0 så det er mulig å se mange av endringene her allerede. Lenke til testversjonene finner dere her.

Vi har testet at de ulike tilleggene og endringene som BIBSYS har utviklet (kommunikasjon med biblioteksystemet, pålogging, eksport av data, hyllekart etc) også fungerer på den nye versjonen. Det kan allikevel skje at det må gjøres noen justeringer etter at den nye versjonen er installert.

Kopibestilling

januar 14th, 2014 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt - (2 Comments)

Vi har nå ferdigstilt funksjonalitet som muliggjør kopibestillinger via Oria, og ønsker med dette å informere og forberede institusjonene på at det nå vil kunne komme kopibestillinger via Oria. Ved å klikke på lenken/fanen «Kopibestilling» på postene blir brukeren presentert for et ferdig utfylt skjema basert på den aktuelle posten. Brukeren må være logget på. Når brukeren har gjort eventuelle endringer på informasjonen, lagt til kommentar eller lignende, sendes bestillingen ved å klikke på Bestill. Se vedlagte skjermbilde.

Bestillingen blir registrert som en ordinær kopibestilling i Biblioteksystemet.

Kopibestillingsmuligheten dukker opp på alle poster, men man vil ikke få mulighet til å kopibestille audiovisuelt materiale.kopibestilling

Tekstressurser

januar 7th, 2014 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt - (0 Comments)

Vi har fått spørsmål om hva som ligger i kategorien tekstressurser som materialtype og har fått følgende svar fra leverandøren.

Tekstressurs er brukt når en post er tekstlig materiale, men ikke nødvendigvis akademisk, som tidsskriftsartikler og andre.

Artikkel er brukt når en post er en artikkel som tilhører et akademisk tidsskrift med ISSN.

Tidsskrift definerer selve tidsskriftet.

Avisartikkel brukes på artikler fra aviser som for eksempel The New York Times og andre.

I de tilfeller der man har poster som er tekst, men som ikke hører innunder noen av kategoriene over benyttes kategorien Tekstressurser.

I løpet av romjulen har vi i BIBSYS forberedt og gjennomført systemarbeid på Oria. Hensikten med dette var:

 • å sikre at alle poster fra Bibliotekbasen var oppdatert i Oria
 • å fjerne slettede poster i Bibliotekbasen fra Oria
 • å legge til rette for å kunne støtte slettede poster (mulighet til å fjerne dem fra Oria)

For å kunne gjennomføre punktene knyttet til slettede poster måtte vi slette søkeindeksen i Oria og laste opp nye grunnposter fra Bibliotekbasen. Når vi nå får støtte for å slette poster på daglig basis vil dette ikke være nødvendig neste gang vi ønsker å ta en full eksport fra Bibliotekbasen.

Uthenting av poster fra Bibliotekbasen og opplasting av disse til Oria gikk etter planen, men når vi skulle bygge opp indeksen på nytt støtte vi på uforutsette problemer. I slike tilfeller må vi få bistand fra leverandøren av systemet for å få orden på systemet og vi har hatt en tett dialog med support-teamet fra ExLibris gjennom romjulen.

De oppdaget en feil i det grunnleggende oppsettet av søkemotoren som årsaken til problemene. Dette er nå rettet og vi fikk dem til å laste inn en backup av søkeindeksen.

Oria er igjen søkbar, men det er fortsatt noen små problemer som henger igjen, blant annet knyttet til FRBRiserte poster. For å få rettet opp i dette og for å fullføre det arbeidet som ble påbegynt vil vi i løpet av helgen kjøre en ny re-indeksering av databasen. Dette bør ikke føre til nedetid på systemet eller at postene blir utilgjengelige, men hvis det skulle være nødvendg vil vi ta ned systemet i kortere perioder for å sikre at systemet er stabilt og velfungerende senest mandag 6/1.

Vi beklager at det nødvendige systemvedlikeholdet støtte på uforutsette problemer og tok lengre tid enn forventet. Vi vil ta opp dette med leverandøren for å lære av det som skjedde og søke å hindre at dette skjer igjen.

Vi har hatt litt tekniske utfodringer med å legge ut nye innlegg på bloggen, men nå er lydinnspillingene av Oria-seminaret tilgjengelig. Du finner lyd og presentasjon på lenkene under:

Oria – generell informasjon v/Asbjørn Risan, BIBSYS

SFX – en innføring v/Elsa Ytterland, BIBSYS

SFX – eksempler v/Elsa Ytterland, BIBSYS

Vi har også satt opp tre nettsider med nyttige lenker og informasjon knyttet til Oria og SFX:

Systemtilganger

Informasjon

Teknisk

Det nærmer seg nyttår og det er på tide med en ny statusoppdatering av det som har blitt gjort med Oria den siste tiden.

Dette er noe av det som har blitt utført siden forrige statusoppdatering:

 • Re-dirigering til riktig instans basert på IP når brukeren går til oria.no
 • Lagt inn støtte for hyllekart
 • Lagt inn mulighet for å skjule uønskede fasetter
 • Forbedret påloggingsrutinen for brukere med flere låntagerid’er
 • Lagt inn mulighet for kommentarer på bestillinger
 • Hindret bestillinger på hele tidsskriftserier og flerbindsverk
 • FRBR-teksten er nå klikkbar i postvisningen
 • Interne lenker åpnes i samme vindu, mens eksterne lenker åpner i nytt vindu/fane
 • Ny søkeindeks på forlag
 • Indeks og fasett på realfagstermer og menneskerettighetstermer
 • Mastergradsoppgaver, studentoppgaver og doktorgradsavhandlinger tilgjengelige som avgrensingsmulighet i fasetten Materialtype
 • Dokumenter med status «best» og «akset» blir eksportert til Oria og får gul status
 • «Tilgjengelig» (grønn status) er endret til «På hylla»
 • «Kan være tilgjengelig» (gul status) er endret til «Kontakt biblioteket»
 • Diverse tekstendringer
 • Lagt inn objektid i postvisningen og lagt til mulighet for å gå direkte til posten i Oria via kommando «oria,»
 • Justert på EndNote-eksporten (mer gjenstår)
 • Lagt til sluttår for tidsskrifter
 • Justert på koblingen mellom overordnet og underordnede poster (inkludert fjerning av 780/785 $7)
 • Gjennomført 3 Oria-seminar
 • Lagt inn note om overordnet/underordnede poster og tilgangsinformasjon til digitaliserte poster direkte i trefflisten
 • Slått sammen innholdsinformasjon til en lenke istendefor tre
 • Lagt inn en gradivs høyre relevans på nyere titler etter 2006
 • Rettet navn på søkefaner (rett over trefflisten) – (bøker, artikler m.m.) er fjernet
 • Oppdatert den permanente lenken til posten til å hensynta hvilken instans man befinner seg i

I tillegg har vi noen konkrete oppgaver som vi jobber med. Kopibestilling er utviklet og er under testing og kvalitetssikring. Vi arbeider også med å koble autoritetsdata fra autoritetsregisteret til de enkelte postene. Det er installert en ny versjon av Oria på testserveren. Denne er under testing før vi oppgraderer på produksjon i løpet av januar.

Før nyttår vil vi foreta en fullstendig eksport fra Bibliotekbasen til Oria. I den forbindelse vil vi også få støtte for slettede poster i Oria (objektid som blir slettet i Bibliotekbasen blir også fjernet fra Oria). Dette innebærer at søkeresultatene fra Oria for Bibliotekbasen vil  være ustabile i romjulen.

Vi har lagt inn en automatisk re-dirigering til institusjonens egen Oria-instans hvis en bruker på en IP tilhørende en institusjon går inn på oria.no.

Hvis en bruker som har en IP-adresse tilhørende Universitet i Bergen går inn på oria.no vil brukeren automatisk bli redirigert til Universitetet i Bergens instans av Oria (uib.oria.no). Det samme vil skje for alle institusjoner som har en Oria-instans.

Vi har også lagt inn denne re-dirigeringen fra søkeboksen på BIBSYS-nettsted (www.bibsys.no).

Re-dirigeringen baserer seg på de IP-adressene som er meldt inn til BIBSYS. Det er derfor viktig at vi får beskjed om IP-adressene endres ved institusjonen.

Brukere som ikke befinner seg på campus eller som ikke benytter seg av VPN eller andre lignende løsninger vil ikke bli redirigert. Vi vil legge inn informasjon om som tydeliggjør at de bør velge en instans og at de bør være på en IP-adresse tilhørende institusjonen for å få best tilgang til fulltekst.

Presentasjonene fra Oria-seminaret er nå tilgjengelig via lenkene under:

Generell informasjon om Oria v/Asbjørn Risan, BIBSYS

Innføring i SFX v/Elsa Ytterland, BIBSYS

Erfaringer med Oria ved Høgskolen i Hedmark v/Sarah Loftheim, Høgskolen i Hedmark

Erfaringer med Oria ved Norges Handelshøyskole v/Fredrik Kavli, Norges Handelshøyskole

Vi ser på mulighetene for å legge ut de to førstnevnte presentasjonene med innspilt lyd og håper å få gjort dette så raskt som praktisk mulig.