Header

BIBSYS har den siste tiden arbeidet tett med Ex Libris for å tilpasse Primo og SFX for konsortiet. Det er derfor på tide å komme med en statusoppdatering på det arbeidet som er gjort og gi en oversikt over hva som skjer i tiden som kommer.

Status:

 • Hver enkelt institusjon har fått sin instans av søkesystemet og fått tilgang og informasjon om hvordan utseende og tekst kan endres i brukergrensesnittet.
 • Søkesystemet har blitt koblet opp som en tjeneste i Feide. Denne må aktiveres av Feide-berettigede ved institusjonen. Da skal institusjonens navn dukke opp i nedtrekksmenyen når man logger på
 • Brukere knyttet til institusjoner som ikke benytter Feide er importert slik at de er kjent for discoveryverktøyet og kan logge seg på ved å velge BIBSYS som tilhørighet i nedtrekksmenyen
 • Data fra Bibliotekbasen er eksportert til søkesystemet og indeksert og gjort søkbart. Det er satt opp automatiske rutiner som eksporterer endringer i Bibliotekbasen ved nattlige oppdateringer
 • Beholdning av e-tidsskrifter er eksportert til lenketjeneren og maskinelt aktivert. Her vil det være behov for manuell kontroll av aktiveringer. Det vil komme mer informasjon om dette på et senere tidspunkt.
 • Søkesystemet er koblet opp mot biblioteksystemet slik at man får sanntidsoppdatering av beholdning, mulighet til å se egne lån og bestillinger og mulighet til å bestille dokumenter
 • Vi har arbeidet med utseende og innhold, samt funksjonalitet i brukergrensesnittet knyttet til søkekilder, fasetter, avansert søk o.l.
 • BIBSYS har sammen med en testgruppe testet systemet og rapportert feil og mangler til Ex Libris. Den 3. juni avleverte vi en akseptansetestrapport til Ex Libris. Denne rapporten inneholdt en del punkter som må på plass før leveransen kan aksepteres.

Veien videre:

Arbeidet med konfigurering av søkesystemet går videre og denne uken har vi en workshop med Ex Libris for å knytte flest mulig av de løse trådene som har kommet opp i løpet av testfasen. Ex Libris vil i tiden frem mot 14. juni arbeide med å rette feil og mangler påpekt i akseptansetestrapporten, slik at vi kan akseptere systemet.

Med forbehold om at systemet blir akseptert innen 14. juni, tar vi sikte på å gi institusjonene full tilgang i uke 25.

Det vil være en del ting som gjenstår og elementer som bør endres/justeres etter dette og vi oppfordrer institusjonene til å bruke perioden fra vi gir allmenn tilgang frem til semesterstart til å melde feil og det som bør justeres. Hvordan dette skal rapporteres vil vi komme tilbake til når vi gir allmenn tilgang. Vi må gjøre oppmerksom på at det i juli vil være redusert bemanning hos BIBSYS på grunn av ferieavvikling og at innmeldte saker ikke nødvendigvis vil bli håndtert umiddelbart.

Etter at standardoppsettet er ferdigstilt og vi har fått behandlet innkomne forslag til feilrettinger og justeringer vil vi åpne opp for tilgang til adminsitrasjonsgrensesnittet slik at institusjonene selv kan gjøre endringer i funksjonalitet og oppsett. Deretter vil BIBSYS være behjelpelig med å gjøre endringer i det lokale oppsettet, for de institusjonene som ønsker det.

Hva er Discovery?

mai 30th, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Generelt - (0 Comments)
 • Hva er egentlig et Discoveryverktøy?
 • Hva gjør en lenketjener?
 • Hva er Open URL?
 • Hva inneholder en kunnskapsbase?
 • Hvordan henger alt dette sammen?

Hvis du lurer på disse spørsmålene eller er litt usikker på noen av dem kan du ta en titt på en av presentasjonene som ble holdt på BIBSYS Brukermøte i mars. I denne presentasjonen blir de ulike begrepene forklart og satt i sammenheng. Du finner også en spørsmål og svar seksjon. Svarene er basert på slik situasjonen var i mars, men de fleste svarene er fortsatt gyldige i dag.

Du finner presentasjonen her: http://www.bibsys.no/files/pdf/brukermote/2013/temamote_f.pdf

I løpet av neste uke (uke 21) vil institusjonene få tilgang til brukergrensesnittet for det nye søkeverktøyet.

Hensikten med dette er å åpne opp for at institusjonene selv skal kunne gjøre endringer på logo og tekst på sidene, samt begynne å bli kjent med verktøyet. Brukernavn og passord for tilgang til filene vil bli sendt til biblioteklederne, sammen med informasjon om hvordan man kobler seg opp.

Vi gjør oppmerksom på at vi arbeider med å gjøre endringer og forbedringer i søk og treffliste og at verktøyet ikke er ferdig konfigurert. Det er fritt frem å prøve å søke, men ikke alle søkekilder er på plass eller oppdaterte. Det vil også bli gjort endringer i presentasjon. Vi har derfor ikke mulighet/kapasitet til å håndtere innspill på presentasjon og søk i denne fasen. Vi vil åpne opp for dette på et senere tidspunkt når vi har luket ut flest mulig av de småfeilene vi har identifisert.

Vi vil imidlertid være tilgjengelige for spørsmål/kommentarer knyttet til oppkobling og endring av logo og html-filer.

I forrige uke informerte vi om at det ikke var nødvendig for hver enkelt institusjon å aktivere søkekilder i discoveryverktøyet. Vi vil i dette innlegget si noe om hvordan vi har tenkt rundt søkekilder og hvordan dette henger sammen.

Hver institusjon har sin egen utgave av discoveryverktøyet og kan gjøre tilpasninger etter institusjonens ønske. I første omgang gjelder dette logo, tekst og format på systemet. Senere vil det også kunne gjøres endringer på oppsett og funksjonalitet. For å kunne holde tidsplanen vil vi sette opp alle instansene av systemet med et default oppsett. I dette oppsettet vil det være tre søkekilder som studentene kan velge å søke i.

Før vi beskriver de ulike mulighetene er det nødvendig å definere og avklare noen begreper.

 • Bibliotekbasen er den samlede bestanden til alle BIBSYS-bibliotek og består av trykt materiale i tillegg til e-tidsskrifter (tittelnivå) og e-bøker.
 • Hvert enkelt biblioteks lokale base er en delmengde av den samlede Bibliotekbasen.
 • Primo Central er en database fra ExLibris der de har indeksert artikler fra de aller fleste innholdsleverandører i verden. Basen inneholder millioner av poster fra tusenvis av leverandører og de arbeider kontinuerlig med å å vedlikeholde, oppdatere og legge til nye kilder.
 • Lokal Primo Central er den delen av Primo Central som institusjonene selv har aktivert og markert at de ønsker å søke i. Dette er typisk basert på hvilke kilder/innhold man har abonnement på. Det var definisjonen av hva som skulle inngå i Lokal Primo Central vi varslet om tidligere i mai og som nå ikke lenger er nødvendig. Vi vil i stedet aktivere alle søkekilder i hver institusjons lokale Primo Central slik at det ikke er noen innholdsmessig forskjell på Primo Central og Lokal Primo Central. Når noen søker i Lokal Primo Central så vil trefflisten bli filtrert gjennom SFX slik at man kun får treff på det man har fulltekst-tilgang på. Forenklet kan man si at Lokal Primo Central består av e-ressurser man har fulltekst-tilgang på.
 • SFX er lenketjeneren og hver enkelt institusjon har sin egen instans eller er med i en felles instans. I lenketjeneren er det informasjon om hvilke tidssskrifter hver enkelt institusjon har abonnement på og for hvilken periode, i tillegg til informasjon om eventuelle begrensinger på tilgang, f.eks. embargo osv. BIBSYS vil sørge for at alle tidsskrifter som pr idag er registrert i Bibliotekbasen, vil bli aktivert for hver instans i SFX for alle institusjoner som har abonnment på det aktuelle tidsskriftet. Det vil komme et eget blogginnlegg om SFX og aktivering og vedlikehold av e-ressurser.

Søkekilder

Lokal instans
Dette er de tre søkekildene som vil bli satt opp i hver enkelt instans av søkesystemet:

 1. Lokal BIBSYS-Base + Lokal Primo Central (filtrert gjennom SFX)
 2. BIBSYS Bibliotekbase + Lokal Primo Central (filtrert gjennom SFX)
 3. BIBSYS Bibliotekbase + Primo Central (alt som finnes indeksert)

Felles instans
I tillegg til at hver institusjon har sin egen instans vil det også være en generell instans. Denne er beregnet på brukere som ikke er tilknyttet en bestemt institusjon. Søkekildene som er definert for den generelle instansen er:

 1. BIBSYS Bibliotekbase
 2. BIBSYS Bibliotekbase + Lokal Primo Central (filtrert gjennom SFX)
 3. BIBSYS Bibliotekbase + Primo Central (alt som finnes indeksert)

Hvilken SFX-instans resultatene blir filtrert gjennom, er basert på om brukeren søker fra en kjent IP-adresse eller er logget på og autentisert som tilhørende en bestemt institusjon. Hvis brukeren er ukjent, vil man kun få treff på elektroniske ressurser som er gratis tilgjengelig i tillegg til Bibliotekbasen.

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på dette oppsettet etterhvert som dere bygger erfaringer på hvordan systemet fungerer og hvordan det kan forbedres. Det vil ikke bli gjort endringer i oppsettet før vi setter systemet i drift, men vi kan basert på tilbakemeldinger gjøre endringer etter sommeren. Dette kan gjøres felles for alle institusjoner, eller enkeltvis.

Litt mye frem og tilbake rundt dette, men vi har nå i samarbeid med Ex Libris kommet frem til en løsning som betyr at institusjonene slipper å selv aktivere sine søkekilder i Primo.

Beklager at vi tidligere skrev noe annet, men her blir veien til mens vi går. Så lenge det betyr mindre arbeid for bibliotekene men like bra resultat så håper vi dette er gode nyheter.

🙂

 

Vi skrev i forrige uke at vi skulle åpne for aktivering av søkekilder i Primo central den 29. april. Denne aktiveringen blir nå utsatt i ca en uke. Dette på grunn av noen tilpasninger som må på plass før vi kan åpne for institusjonene.

Vi kommer tilbake med ny e-post når alt er klart for aktivering av kilder i Primo Central.

I mellomtiden kan dere ta en titt på denne videoen på YouTube: Primo Central plain and simple

Arbeidet med innføring av nytt gjenfinningsverktøy og lenketjener (discovery & delivery) går fremover. I forrige uke (uke 16) fikk BIBSYS Brukerstøtte sammen med noen av institusjonene opplæring i konfigurasjon av søkesystemet og vedlikehold av lenketjeneren, og i går fikk vi tilgang på systemet for testing, samt administrator rettigheter til lenketjeneren.

Vi vil bruke den nærmeste tiden til å teste systemene og oppsettet, og legge til rette for et default-oppsett som er tilpasset BIBSYS-institusjonene. Når dette er gjort vil institusjonene få tilgang til brukergrensesnittet.

Følgende foreløpige tidsplan/aksjonspunkter gjelder for det institusjonene må gjøre for at søkesystemet skal bli operativt:

Logo
Sende en logo til BIBSYS Brukerstøtte på PNG-format. Gjennomsiktig eller hvit bakgrunn er å foretrekke. Maksimal størrelse er 500px x 100px. Anbefalt størrelse er ca 170 x 35 px. Header-området vil tilpasse seg størrelsen på logoen. Logo bør sendes innen 6/5 2013. Logoen kan endres senere.

Aktivere søkekilder
29/4 vil det bli åpnet opp for at institusjonene kan aktivere hvilke kilder de ønsker skal være tilgjengelig for søk i søkesystemet. Merk at dette ikke er det samme som aktivering i lenketjeneren. Vi vil sende ut informasjon om hvordan dette gjøres. Det kan være en fordel å begynne å få oversikt over hvilke kilder man har tilgang til. En oversikt over mulige søkekilder vil bli sendt til biblioteklederen ved hver enkelt institusjon. Jo raskere noe blir aktivert jo raskere vil det være synlig for søk. Dette punktet gjelder foreløpig ikke for de tidligere Uniport-medlemmene.

Endre html og css-filer
Seneste medio mai vil vi tilgjengeliggjøre lenker til søkegrensesnittet. Samtidig vil vi sende ut informasjon om hvordan institusjonene selv kan endre på innhold og farge på forsiden (html og css). Hvis noen institusjoner ikke ønsker å endre på dette så vil det være et default BIBSYS-oppsett tilgjengelig. På denne listen kan man finne andre primo-installasjoner og se hvordan de har tilpasset sine forsider: http://el-una.org/product-groups/primo-group/primo-sites/

Mer informasjon om logoer

Systemet har støtte for logo på flere språk; dvs bokmål, nynorsk, samisk og engelsk.

Hvis institusjonen ønsker å benytte forskjellige logoer på flere språk så må det sendes inn de respektive logoene og hvilken logo som skal brukes for hvert enkelt språk.

Hvis institusjonen kun sender inn en logo så blir denne brukt for alle språk. Hvis det sendes inn flere med mangelfulle beskrivelser så benyttes primært bokmålslogo på de språkende vi er usikre, deretter nynorsklogo.

Logo kan enkelt endres på et senere tidspunkt når institusjonene får tilgang til brukergrensesnittet.

Hjelp til oversetting

april 9th, 2013 | Posted by Anita Ellerås in Generelt - (9 Comments)

Vi trenger hjelp til oversetting!
I Primo finnes en ‘browse’ funksjonalitet. Se denne siden for eksempel på browsing.

Hvordan oversetter man ‘browsing’ i denne settingen? Man kan altså ‘browse’ bl.a. via tittel, forfatter, emne og hyllesignatur.

I Ordnett.no finnes følgende oversettelse på ‘browse’:

1  (overført)gå rundt og kikke (i butikker e.l.)
2 bla gjennom, lese gjennom, skumlese
3  (EDB) lese, bla gjennom, se på innholdet i en/flere filer

Vi trenger tips til hvordan vi oversetter følgende:
browse
browse search
browse by author
browse by subject
please select browse field
no browse records found

Gode forslag mottas med stor takk! 🙂

Vi har fått en del spørsmål om hvordan prosessen frem mot valget av Ex Libris har vært, så jeg skal kort oppsummere hvordan vi har jobbet.

BIBSYS begynte arbeidet med kravspesifikasjonen for nytt Discovery-system sommeren 2012. Det ble opprettet en ekstern arbeidsgruppe med deltagere fra UIO, UIB, NTNU, UIT, HIST og NHH som har bistått BIBSYS i denne prosessen. Gruppens mandat var blant annet å kvalitetssikre innholdet i kravspesifikasjonen for å sikre at institusjonenes krav ble ivaretatt. Gruppen bestod av både teknisk og bibliotekfaglig personale, og hadde til sammen en sterk faglig plattform. I løpet av høsten hadde gruppen to intensive workshops, og i desember var kravspesifikasjonen til nytt discovery-system ferdig.

I februar i år startet arbeidet med testing og evaluering av systemene. Fire av deltagerne som bistod med kravspesifikasjonen fortsatte i en testgruppe, i tillegg til to nye deltagere. BIBSYS deltok også med bibliotekfaglig personale. Under testingen var det viktig for oss å ha fokus på at systemet er for sluttbrukerne, og deltagerne i testgruppen som alle var bibliotekpersonale, ble valgt ut i fra deres tette kontakt med sluttbrukere i sitt daglige arbeid.

Testgruppen deltok på leverandørenes demo av systemene, i tillegg til intensiv testing på egen hånd. På forhånd hadde vi utarbeidet flere ‘use-caser’ som ble brukt som grunnlag for testingen. Det ble laget testskjema og det ble gitt poeng med begrunnelse, og vi avsluttet med en workshop hvor gruppen samstemt konkluderte med at Ex Libris ga det beste resultatet av testingen.

Parallelt med at testgruppen testet systemene, jobbet BIBSYS med evaluering av de skriftlige svarene fra leverandørene. Systemene ble evaluert etter følgende tildelingskriterier:

  • Kommersielle betingelser inkl. pris
  • Innhold og dekning
  • Funksjonalitet inkl. praktisk testing
  • Tillit til leveranseevnen

Hvert av disse punktene ble inndelt i underpunkter, og hver av disse fikk poeng ut i fra hvordan de tilfredsstilte kravene. Ex Libris kom best ut på alle tildelingskriteriene, og fikk dermed høyest totalscore, og ble valgt som leverandør av discovery-system for Biblioteksystemkonsortiet.

Samarbeidet med de eksterne arbeidsgruppene har fungert veldig bra, og gjør at vi er trygge på at både arbeidet med kravspesifikasjonen og evalueringen av systemene er tatt hånd om på best mulig måte. Det er av stor verdi at vi i slike prosesser kan benytte kompetanse fra de som jobber ‘ute i felten’. Vi håper å kunne benytte tilsvarende arbeidsgrupper i flere prosjekter fremover.

Under BIBSYS Brukermøte 12. og 13. mars ble Ex Libris presentert som leverandør av det nye gjenfinningssystemet (Discovery and Delivery tool) for sluttbrukerne. Påloggingsmekanismen for dette systemet baserer seg på FEIDE. BIBSYS er klar over at det er flere institusjoner som pr i dag ikke har tatt i bruk denne autentiserings-mekanismen.

BIBSYS vil imidlertid sørge for at alle brukere som er tilknyttet et BIBSYS-bibliotek vil kunne logge seg på Discovery-verktøyet. Vi arbeider med en kortsiktig løsning som vil brukes mot Discovery og en mer permanent løsning for det nye biblioteksystemet. Se dokumentet nedenfor for mer informasjon.

Brev om pålogging for brukere av discovery