Vi har gjort en del endringer på konverteringsreglene for postene i Oria. Vi har gjort følgende:

  • Lagt til utvidet merking av elektroniske tidsskrift og bøker slik at poster merket med s = electronic eller o = online blir oppfattet som elektroniske. I BIBSYS-marc ble alt merket som s = electronic.
  • Lagt inn en note i detaljert visning om hvem som har abonnement på et elektronisk tidsskrift. Dette kommer ellers ikke tydelig frem i Oria eller Alma. Gir en indikasjon om hvem som har tilgang
  • Rettet i lenking mellom overordnet og underordnet post for analytter. Det gjenstår fortsatt noe arbeid knyttet til lenking mellom tidsskrift (fortsettelse av/fortsetter som)
  • Mikroform og Manuskript er lagt til som nye materialtyper i avansert søk og som avgrensingsmulighet i fasetten for materialtype
  • Alle Dewey-koder på posten blir vist og Dewey-kode fra Nasjonalbiblioteket blir særskilt merket
  • Lagt til en ny fasett for Litterært nivå og målgruppe. Fasetten gir avgrensingsmulighetene Faglitterært, Skjønnlitterært, barne-/ungdomslitteratur og Udefinert. De som ikke ønsker denne fasettene kan skjule denne ved å legge inn en regel i stilarket for facet_target_audience (se dette blogginnlegget: http://discovery.bibsys.no/2013/11/18/skjuling-av-uonskede-fasetter/)

I forbindelse med overgangen til Alma ble det i Oria aktivert en dedupliseringsprosess som slår sammen poster basert på likhet i tittel, forfatter og utgivelsesår. Dette ble satt som en forutsetning når man tok i bruk Alma. Denne funksjonen var ikke aktivert når vi brukte det forrige biblioteksystemet.

Som et resultat av denne prosessen blir trykt og elektronisk post slått sammen til en post i Oria. Denne posten representerer da både trykt og elektronisk utgave. Postene er også delt av konsortiet så det er tilstrekkelig at det finnes noen som har trykt utgave i konsortiet for at dokumentet skal bli merket som trykt bok, på samme måte som den blir merket som elektronisk hvis det er noen i konsortiet som har et elektronisk abonnement. Det vil si at dokumentet teller som et innslag i fasettverdien for både trykt og elektronisk bok.

Dette innebærer at hvis din institusjon har trykt utgave og brukeren avgrenser til e-bøker så vil denne posten bli inkludert i trefflisten selv om din institusjon ikke har fullteksttilgang på denne. Du vil ikke få fanen «Vis fulltekst» på dokumentet, men bo0ken vil være med i trefflisten. Det samme vil skje hvis brukeren avgrenser til trykte bøker. Da vil dokumenter der dere kun har tilgang elektronisk bli inkludert så lenge noen i konsortiet har ett trykt eksemplar.

Merk at fanen «Finn og bestill» alltid vil vises på postene der det finnes et trykt eksemplar i konsortiet uavhengig om din institusjon har et trykt eksemplar eller ikke. Dette er for å åpne opp for å kunne legge inn lånebestillinger og for å se hvem som har trykt utgave.

Noen av de elektroniske postene i Alma var merket som elektroniske på en annen måte enn de postene som kom fra Bibliotekbasen. Vi har oppdatert konverteringsreglene slik at det nå tas hensyn til dette slik at alle elektroniske tidsskrift eller bøker fra Alma som er kodet som elektronisk blir merket som dette i Oria.

Det er positive effekter ved denne sammenslåingen av poster, samtidig som vi ser at det også er noen negative effekter. Dette vil bli diskutert på neste møte i arbeidsgruppen for Oria og det vil bli vurdert om vi skal gjennomføre noen tester på kursmiljøet for å se hvilke effekter det har å deaktivere dedupliseringen.