På BIBSYS-konferansen tidligere denne måneden ble Central Discovery Index (CDI) presentert. CDI er en ny sentral søkeindeks over «alt» som finnes av artikler og andre ressurser. Sentralindeksen er det man søker i i Oria for poster som ikke kommer fra bibliotekkatalogen. CDI erstatter Primo Central Index.

Overgangen til CDI vil skje i løpet av 2. kvartal. Mer om hva, hvordan og hvorfor CDI finner dere i denne presentasjon fra BIBSYS-konferansen.

Tidsplanen slik den foreligger nå er som følger:

 • 29. mars
  • Aktiverte søkekilder blir kopiert fra dagens søkekildeaktivering til Alma
  • Rapport tilgjengelig i Alma (Resources > Advance Tools > PC to CDI Activation Report)
 • April – mai
  • Institusjonene gjør seg kjent med CDI i Alma og gjør eventuelle justeringer
  • Kan teste søk mot CDI i Oria (legg til &searchCDI=true i url’en)
 • Medio juni
  • Konsortiet går live med CDI (må gå over samtidig)
 • Juli/August
  • Tvungen overgang til CDI for alle Primo-kunder

Pr nå foreligger det ingen planer om å endre tidsplanen på grunn av korona, men det kan komme endringer. Vi vil i så fall vurdere dette og informere om konsekvensene/endringene.

Pr nå er det ingenting dere må gjøre. Etter 29. mars og frem til overgangen til CDI i juni må eventuelle endringer i søkekilder gjøres både i Alma og i søkekildeaktiveringen til PCI. Denne lenken er til en veiledning til aktivering i PCI: https://dok.unit.no/aktivering-av-soekekilder

Helgen med 15. mars starter vi et arbeid med å kopiere konfigurasjon for Oria fra produksjonsmiljøet (det studentene ser) til testmiljøet. Hensikten med dette er å sikre at testmiljøet er en kopi av produksjonsmiljøet slik at eventuell testing blir så reell som mulig.

Dette betyr at hvis det er lastet opp filer, tekster, stilark, logoer etc på sandbox som man ønsker å ta vare på, må dette lastes ned lokalt før fredag 13. april.

Merk at det fortsatt kun vil være en delmengde av postene fra Alma som er søkbare i testmiljøet. Dette er av hensyn til å kunne teste endringer på postene raskere enn det som er mulig når hele katalogen er søkbar.

Det er noe usikkert hvor lang tid prosessen vil ta før konfigurasjonen er ferdig kopiert til testmiljøet.

8. mars blir Oria oppdatert til siste versjon (February-release).

Noen av hovedpunktene i denne versjonen er:

 • Forbedringer på mobil-visning
  • Ikoner, fremfor tekst
  • Navigasjon forrige/neste
  • Bulk-operasjoner
  • Bedre fasettvisning
 • Vise alle Send-til-muligheter uten «horisontal scrolling»
 • Auto-fokus i søkeboksen (erstatte Unit-kode for dette)
 • Støtte for lokale felt på CZ-poster. Alma tillater dette nå.
 • Analytics for bruk av siterings-stiler

Du finner alle detaljer på denne siden: https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Release_Notes/Primo/2020/001Primo_2020_Release_Notes

I og med at det gjøres en del endringer i mobil-visningen og stilarket/CSS i den forbindelse anbefaler vi at de som har gjort større endringer med det lokale stilarket å ta en sjekk på testversjonen at det ser OK ut før Oria oppdateres i helgen. Testversjonen er allerede oppdatert til ny versjon.

Du finner testinstansen for nytt grensesnitt her: https://www.unit.no/testinstanser-nytt-grensesnitt-oria

Merk at endringen i søkeoppsett ikke er utført på testinstansene. Mer informasjon om dette kommer senere.

 

I Oria er det mulig å aktivere autocomplete i søkeboksen. Dette innebærer at når brukeren begynner å skrive et søkeord vil det komme opp forslag til søk basert på det som er skrevet.

Arbeidsgruppen har testet denne funksjonen over tid og har avdekket noen utfordringer og svakheter som vi har meldt videre. Noen av disse er rettet, mens noen gjenstår.

Det testingen viser er at forslag som er basert på lokal katalog (det institusjonen har i Alma) er relativt OK og kan gi god effekt. Forslag som kommer fra sentralt hold (artikler o.l. i Primo Central Index (PCI)) er litt mer variert og forslagene er basert på hele PCI og ikke kun det som er aktivert for søk for den enkelte institusjon. Dette har som konsekvens at brukeren kan få forslag som fører til null treff fordi institusjonen enten ikke har tilgang på materialet eller at den aktuelle søkekilden ikke er aktivert.

Hvis man i en «fane» i Oria søker i både lokal og sentral katalog vil man få forslag både fra lokalt og sentralt hold. Dette gjelder for de aller fleste. Hvis man kun søker i enten lokal katalog eller i sentral katalog vil man kun få forslag fra den kilden man søker i.

Vi har derfor registrert følgende endringsforslag i Ideas Exchange som kan stemmes frem:

Basert på dette ønsker ikke arbeidsgruppen å gi en generell anbefaling om autocomplete-funksjonen bør aktiveres eller ikke. Dette er et valg hver enkelt institusjon må ta.

Hvis dere ønsker å aktivere funksjonen så kan dere melde dette inn til BIBSYS Brukerstøtte (https://support.bibsys.no). Merk at det er en prosess som tar noe tid etter at den er aktivert.

De som ønsker å se autocomplete i funksjon kan gå til UiOs Oria instans (https://uio.oria.no) der denne funksjonen er aktivert.

Oria høster metadataposter fra alle vitenarkiv som bruker Brage. I november 2019 ble denne høstingen endret som en følge av de endringene som ble gjort med disse vitenarkivene i løpet av våren 2019.

Nye/oppdaterte poster blir høstet ukentlig (hver onsdag kveld). Disse blir delt inn i logiske delmengder som gjør det mulig å velge hva som skal være søkbart i Oria. De delmengdene som er definert er:

 • Registreringer i eget vitenarkiv inkl. studentoppgaver (Bachelor thesis og Studentpaper, others), Blå sirkel
 • Studentoppgaver i alle vitenarkiv, Grønn sirkel
 • Alle registreringer i alle vitenarkiv minus studentoppgaver, Rød sirkel minus grønn sirkel

Brage_søkeoppsett

I Oria har vi, for de som ikke ønsket endringer i søkeoppsettet, aktivert Registreringer i eget vitenarkiv inkl. studentoppgaver (blå sirkel) i Mitt bibliotek. Dette gjelder de som er med i Brage-konsortiet.

I Norske fagbibliotek har vi aktivert Registreringer i eget vitenarkiv inkl. studentoppgaver (blå sirkel) + Alle registreringer i alle vitenarkiv ekskl. studentoppgaver (rød sirkel minus den delen av grønn sirkel som ikke overlapper med blå sirkel). Dette gjelder for alle. Det betyr at i Norske fagbibliotek er ikke studentoppgaver i andre institusjoners vitenarkiv inkludert. Bakgrunnen for dette er at vi har fått innspill fra flere om at disse kan oppfattes som støy.

Hvis noen ønsker at Norske fagbibliotek også skal inkludere studentoppgaver i andre institusjoners vitenarkiv, eller ønsker andre kombinasjoner i hva som skal være søkbart i sin Oria-instans, ta kontakt med Unit brukerstøtte (support.bibsys.no).

Med den endringen som ble gjort i søkeoppsettet i Oria i desember 2019, er det nå større fleksibilitet i hvilke «faner» man kan ha. Det er mulig å ha Brage (eget vitenarkiv / alle vitenarkiv / begge) som egne valg i nedtrekksmenyen i Oria. De som ønsker dette eller mer informasjon om dette kan kontakte Unit brukerstøtte.

Hvis det er noen som ikke får treff på innhold i eget vitenarkiv i Oria, ta kontakt med Unit brukerstøtte.

Status for prosjektet

Alma-teamet er i gang med prosjektet for implementering av en ny importløsning for brukere i Alma. Arbeidet med pilotinstitusjonene har gitt god erfaring, og nå skal løsningen implementeres for resten av institusjonene. Målet for prosjektet er enda bedre informasjonssikkerhet og personvern, med utgangspunkt i gode løsninger for import av brukere. Løsningen vi tar i bruk er innebygd funksjonalitet i Alma. Den stiller strengere krav til datakvaliteten på brukerdata.

Vi har valgt å begynne med de mindre institusjonene. De største venter vi med til etter semesterstart. Hver enkelt institusjon blir kontaktet før implementeringen starter.

Alma-ansvarlige hos institusjonene har fått mer utfyllende informasjon om prosjektet.

Hva betyr dette for Oria?

For rene Feide-institusjoner så blir det ingen endring i Oria. Institusjoner som bruker BIBSYS-Feide eller Feide-institusjoner som har brukere som må bruke andre autentiseringsløsninger (for eksempel sykehusansatte eller walk-in-users) vil få en mellomskjerm i Oria med 2 eller flere valg for pålogging. Dette vil være en del av dialogen mellom Unit og institusjonen når implementeringen starter.

Dette er en statusoppdatering om Oria.

Ny versjon

Oria blir oppdatert med ny versjon 16. juni (sandbox er allerede oppdatert). Noen av høydepunktene i releasen er:

 • Lenke til/visning av relaterte poster
 • Kortere permalenker
  Visning av bilder for collections og søk inne i en collection inkl boolske operatorer
 • Lenke for å avslutte e-post-varsler
 • Språkavhengige lenker i toppmenyen
 • Primo analytics, mer blir registrert/tilgjengelig
 • Mente-du viser ikke lenger normalisert form, «øveboka» istedenfor «oeveboka»

Du finner alle detaljene om oppdateringen på denne siden: https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Release_Notes/2019/001Primo_2019_Release_Notes (avgrens på May 2019)

Feil i beholdning

Feilen i Alma som førte til at oppdatert beholdningsfil for elektroniske ressurser ikke ble eksportert til Oria vil bli rettet 9. juni (Alma-juni-oppdatering). Det betyr at den automatiske prosessen vil komme igang i igjen i løpet av den uken. Fra problemet ble avdekket og frem til nå har dette blitt håndtert med manuelle jobber utført av Ex Libris.

Søkekilder/»Søkefaner»

I april/mai gjennomførte vi en enkel undersøkelse i konsortiet knyttet til søkekilder/»søkefaner» i Oria der vi spurte om man var fornøyd med dagens oppsett eller om man ønsket mulighet for flere/andre «søkefaner». Vi fikk inn 30 svar og 2/3 var fornøyd med dagens oppsett, mens 1/3 kunne tenke seg noe mer fleksibilitet.

Arbeidsgruppen diskuterte dette på sitt møte i mai og kom frem til at det var grunnlag for å arbeide videre med dette og de ser nå på konkrete forslag. Noen hovedpunkter er: mulighet for å beholde dagens oppsett tilnærmet lik det som er pr idag, gi mulighet/fleksibilitet til å endre hva man søker i i de enkelte fanene, antall faner og rekkefølge på faner, beholde konseptet med standardoppsett for enkelt vedlikehold og aktivering av ny funksjonalitet og ivareta/forbedre brukeropplevelsen.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon når resultatet av arbeidet foreligger.

Nytt grensesnitt

Vi minner om fristen for overgang til nytt grensesnitt som er 1. juli. Sjekkliste for å foreta overgangen finner dere på denne nettsiden: https://www.unit.no/sjekkliste-overgang-til-nye-oria
Har dere ikke gått over til nytt grensesnitt ennå anvefaler vi at dere oppretter en sak så raskt som mulig i brukerstøtteportalen slik at vi kan avtale et tidspunkt for overgangen. Vi kan også hjelpe til med praktisk bistand.

A-Å-liste for databaser

Vi minner også om at det vil bli gjort endringer i hvilke poster som inkluderes i A-Å-listen over databaser i Oria. Se blogginnlegg: https://discovery.bibsys.no/2019/06/04/utvalg-av-poster-i-a-a-listen-for-databaser/

Fra nå av er det kun poster som  er eksplisitt angitt som del av listen som vil bli inkludert. Dette vil få effekt ved neste fulle re-indeksering av basen i Oria. En slik re-indeksering vil bli kjørt i løpet av juni.

I Oria er det mulig å søke og navigere i en A-Å liste over databaser. Se generell veiledning: https://dok.unit.no/databaseliste-med-kategorier-i-oria

Utvalget av databaser som er inkludert har frem til nå vært definert av marc-posten og at posten på bakgrunn av denne har fått visningstype «Database» i Oria.

Arbeidsgruppen har sett på dette og funnet at det er behov for en kuratert liste i betydningen av at det er behov for å kunne trekke fra og legge til poster uavhengig av visningstypen.

Det er derfor lagt til en mulighet for å legge til andre poster. Det gjøres ved å følge denne veiledningen:

https://dok.unit.no/oppdatere-a-a-listen-for-database

Etter 1. juni vil dette også bli den eneste måten å inkludere poster på. Det vil si at etter 1. juni vil ikke visningstype lengre bli brukt som kriterie for å inkludere poster i A-Å-listen. Da vil det kun være poster som er merket på måten som er beskrevet i veiledningen bli inkludert.

Tidligere sendte vi ut informasjon om at vi hadde registrert en ide for forbedringer i bestillingsskjemaet i Oria. Vi har nå fått beskjed om at ideen er akseptert og at status er endret til planlagt:

https://ideas.exlibrisgroup.com/forums/308173-alma/suggestions/36901999-improvements-to-request-form-when-article-is-not-a

En ide som ble registrert av OsloMet og som ble stemt på av konsortiet om mulighet for å endre teksten for antall eksemplarer totalt, tilgjengelige og utlånt har også blitt akseptert og er nå planlagt:

https://ideas.exlibrisgroup.com/forums/308173-alma/suggestions/33631111-change-order-of-availability-in-get-it-tab

Dette viser at det fungerer og verdien av konsortiefellesskapet. Takk til alle som har stemt.

Det siste halve året har vi fra tid til annen hatt hendelser der søkefeltet i enkelte tilfeller har falt ut i Oria. I høst traff vi sammen med Ex Libris ulike tiltak for å redusere omfanget og effekten av disse hendelsene, parallelt som vi prøvde å identifisere den underliggende årsaken.

Dette har nå Ex Libris lykkes med og den versjonen som ble installert av Oria i helgen (february-release 2019)  inneholder en rettelse som skal hindre at denne situasjonen oppstår på nytt.