I Oria kan brukerne velge å søke i enten fanen Mitt bibliotek eller Alle bibliotek. De kan også velge å «Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til». Det kan være greit å være oppmerksom på hva forskejllen på disse valgene er og hva man søker i og hva man får treff på i de ulike valgene.

I Mitt bibliotek søker du i det institusjonen har registrert i lokal base i Alma pluss elektroniske artikler fra de søkekildene institusjonen har aktivert for søk i Oria

I Alle bibliotek søker du i alt det som er registert i  Alma for hele konsortiet pluss elektroniske artikler fra de søkekildene institusjonen har aktivert for søk i Oria

Kort fortalt er forskjellen mellom Mitt bibliotek og Alle bibliotek om du søker i kun det institusjonen har registrert i lokal base i Alma, eller i hele Bibliotekbasen (hele konsortiet). Veldig forenklet kan man si at dette gjelder det som var registert i «blåskjermen». Utvalget av elektroniske artikler er det samme i begge fanene.

Valget «Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til» fører til at man fjerner filtreringen på om man har tilgang på en elektronisk artikkel eller ikke og ved å krysse av for dette valget etter et søk utvider trefflisten til alle artikler fra alle søkekilder som tilfredsstiller søket. Se figuren under for detaljer.

Oria_sentralindeksen

 

Vi har re-indeksert postene i Oria for å sette i drift enkelte endringer. Det vi har gjort er:

  • Endret på relevans-rangeringen til poster fra Bibliotekbasen. Lokale poster vil på generell basis få litt høyere vekt, mens tidsskrifter får ytterligere litt ekstra tyngde. Dette vil bidra til at lokale poster kommer noe høyere på trefflisten når man søker i både lokale poster og sentralindeksen, enn de tidligere har gjort.
  • Endret på startdato for poster med ukjent/usikker dato angitt i 008. Disse fikk gjerne en start- og sluttdato tilsvarende 0000-9999, som igjen førte til at de ble inkludert i alle søk med dato-avgrensing. For disse postene er det satt at det skal sjekkes etter verdier andre steder i den bibliografiske posten for å finne datoangivelse (eks 260 $c). Sluttdato vil bli behandlet på samme måte ved neste re-indeksering.
  • Endret mapping av språkkkoder. Språkkodene «nor» og «nob» førte til to forskjellige innslag i fasettoversikten for språk. Dette er endret slik at disse behandles likt.
  • Endret forsidebildevisningen i detaljert postvisning slik at forsidebildet hentes via https.

NORA og Idunn i Oria

august 10th, 2016 | Posted by Asbjørn Risan in Generelt | Lenketjener - (0 Comments)

Vi har tidligere anbefalt at NORA ble deaktivert som en søkekilde i Oria på grunn av for dårlig kvalitet på lenkene. NORA har nå blitt lastet inn på nytt i sentralindeksen og re-indeksert/konvertert slik at lenkekvaliteten er slik den skal være. De som ønsker det kan derfor (re-)aktivere denne kilden i sentralindeksen.

Merk at hvis man har aktivert både NORA og BIBSYS Brage som søkekilde så vil man kunne få dubletter i trefflisten da NORA også høster innhold fra BIBSYS Brage.

Vi har også bedt om at Idunn blir oppdatert slik at lenkene til Idunn skal være så presisie som mulig. Det vil si i størst mulig grad lenke direkte til fulltekstartikkelen, eventuelt til utgaven. I enkelte tilfeller får man pr idag kun nettsiden til selve tidsskriftet. For å få dette på plass må Idunn lastes inn på nytt og muligens er det behov for bedre datakvalitet. Ex Libris vil ta kontakt med Idunn for å oppdatert datagrunnlaget.