Vi har fått en del innspill etter at vi la ut informasjon i går og vi ser at den måten vi har løst det på har noen uheldige konsekvenser og medfører ekstraarbeid. Vi er også åpne for at vi kan ha tolket standarden feil.

Vi har derfor endret på plasseringen av medforfattere slik at de forfatterne som tidligere ble plassert i A2 feltet skal bli plassert i A1 feltet. Når vi eksporterer til EndNote så ser vi da at forfatterne samles i forfatterfeltet.

Denne endringen er foreløpig gjort på testversjonen. Vi vil gjøre dette på produksjon så raskt som mulig, men det krever en restart av systemet og vi må finne et gunstig tidspunkt.

Merk at det vil kunne komme forfattere/bidragsytere inn i forfatter-feltet som ikke skulle vært der, men vi antar at det er mindre arbeid å fjerne disse i de enkelte tilfellene enn å måtte flytte medforfattere hver gang.

Vi har fått en del henvendelser knyttet til eksport av medforfattere som i EndNote blir plassert i Editor/Serie-redaktør-feltet.

I Oria eksporterer vi hovedforfatter i AU-feltet i RIS-standarden, mens medforfattere blir plassert i A2-feltet som i henhold til standarden er: Secondary authors. Dette gjelder også hvis det er hovedinnførsel på tittel og forfatteropplysningene er plassert i 700-feltene.

Eksempel: Dokument med hovedinnførsel på forfatter (objektID: 931019729)
TI  – Pelsjegerliv
AU  – Ingstad, Helge 1899-2001

Eksempel: hovedinnførsel på tittel og bi-innførsler på forfatter (objektID: 123510104)
TI  – Med virkeligheten som lærebok: fra tilgjengelighet for rullestolbruker til økt brukskvalitet for alle?
A2  – Denizou, Karine 1960-
A2  – Høyland, Karin 1960-
A2  – Woods, Ruth 1966-
A2  – Christophersen, Jon

Dette mener vi er korrekt bruk av standarden (http://en.wikipedia.org/wiki/RIS_%28file_format%29). Nå er det slik at i Endnote så er visningstittelen på A2-feltet for bøker pr default satt til å være Series Editor.

Dette kan man endre på. Det gjøres ved å gå til Edit –> Preferences –> Reference types –> Modify reference types og gjøre endringer på visningsnavnet for secondary author til f.eks. author.

Man kan gjøre dette enten pr. reference type eller gjøre det gjeldende for alle.

Vi har gjort noen endringer på konverteringen og visningen av poster i Oria:

  • Originaltittel og standardtittel er gjort søkbare og vises i detaljert visning
  • Relasjonskode ($e) på forfattere og bidragsytere vises ikke. Årsaken er for å sikre at ett videresøk på forfatter gir treff på alle dokumenter med denne forfatteren og ikke kun de postene som har forfatteren i samme relasjon. F.eks. ikke kun bøker der forfatteren har vært redaktør (eller der han har vært angitt som redaktør med relasjonskode)
  • 245 $c vises i trefflistevisningen istedenfor kun forfatter. Dette fordi 245 $c kan innholde opplysninger som ellers ikke ville bli vist på postene, f.eks. oversetter. Dette vil også bidra til å vise relasjonen til postene.
  • Beholdning er lagt på i plasseringsfanen for monografi-serier, årbøker o.l.
  • Nummer på serier blir med i eksport til Endnote

Av andre ting kan nevnes at Oria-kommandoen i Biblioteksystemet er justert slik at posten åpnes i den Oria-instansen som svarer til den den bibkoden som er registrert på den personen som er logget på.

I forbindelse med endringer i velkomstbrevene til nye låntagere har vi laget en påloggingsveiledning for Oria. Veiledningen foreligger i norsk (bokmål) og engelsk utgave. Dere finner disse på denne siden:
http://www.bibsys.no/produkter-tjenester/produkter/soketjenesten-oria/hvordan-bruke-oria/

Det er satt inn en lenke til denne veiledningen i de nye velkomstbrevene.

Vi har også gjort en forbedring i påloggingslogikken knyttet til låntagere med flere låntager-id’er ved flere institusjoner slik at låntager-id’en som tilhører den Feide-ID’en man logger på med blir valgt forutsatt at nødvendig informasjon ligger på låntakeren. Tidligere kunne man i enkelte tilfeller få en låntaker-id fra en annen institusjon.

Dette er forutsetningene for pålogging i Oria:
Institusjoner som ikke bruker Feide
Låntakerne må velge BIBSYS som institusjon/tilhørighet. Dette må institusjonene opplyse sine låntakere om. Om man ikke ønsker dette er BIBSYS Feide-hotell en mulighet. Ta kontakt med BIBSYS Brukerstøtte for mer informasjon.

Institusjoner som bruker Feide

  • For brukere som har Feide-ID ved institsujonen må institsujonen sørge for at enten fødselsnummer eller Feide-ID er registrert i låntakerregisteret. BIBSYS kan være behjelpelig med å oppdatere låntakerregisteret basert på filer fra institusjonen. Vi må da ha en fil med låntaker-ID koblet til fødselsnummer og/eller Feide-ID.
  • For brukere som ikke har Feide-ID ved institusjonen må disse meldes inn til BIBSYS slik at vi kan eksportere disse til BIBSYS Feide-instans. De må da velge BISBYS som tilhørighet. Vi kan eksportere brukere basert på utlånskategori og/eller utlånssted/regsted.

Eksterne låntakere i låntakerkategori 7 er allerede eksportert og kan logge seg på ved å velge BIBSYS som tilhørighet.

MERK: Eksport av låntakere til BIBSYS Feide-instans skjer nattlig. Låntakere som importeres til BIBSYS låntagerregister basert på fil kan logge seg på når de får velkomstbrevet, men nye låntagere som registreres i skranken vil ikke kunne logge seg på Oria før påfølgende dag.

Reklamemateriell for Oria

august 19th, 2014 | Posted by Margit Wagnild in Generelt - (2 Comments)

Flere bibliotek har fått laget reklamemateriell for ekstra oppmerksomhet ved innføring av Oria. Til venstre på bildet ser vi genser, musematte og bokmerke fra Universitetet i Agder. Til høyre på bildet ser vi  T-skjorte og musematte fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
UiA_HBV

Brage-arkivene er nå lagt til som en mulig søkekilde i Oria. Arkivene vil bli høstet på ukentlig basis og blir gjort tilgjengelig for alle som bruker Primo (som Oria bygger på) og som har aktivert søk i Brage.

Dette vil kunne føre til økt synlighet og bruk nasjonalt og internasjonalt.

Institusjonene aktiverer Brage ved å gå til BIBSYS Cloud (https://cloud.bibsys.no) og finne lenken til søkekildeaktiveringen. Her finner du også en veiledning på hvordan du aktiverer søkekilder. Du finner Brage i listen ved å søke på «Brage». Du logger på BIBSYS Cloud med det brukernavnet og passordet institusjonen har fått tildelt i forbindelse med Oria/SFX.

Når søkekilden er aktivert kan det ta opp mot 10 dager før postene vil være synlige i Oria.

Det er en del Brage-poster som også er registrert i Bibliotekbasen. Disse kan dukke opp som dubletter. Om, og eventuelt hvordan, dette skal håndteres må vi komme tilbake til når vi ser hvordan dette ser ut i Oria.

I og med at stadig flere institusjoner tar i bruk Oria vil vi bryte noen av de gamle koblingene til BIBSYS Ask og endre disse til å gå mot Oria istedenfor.

Lenkene til postene fra ulike dokumentlister er allerede endret til å peke mot posten i Oria.

Vi jobber nå konkret med å endre velkomsteksten til nye låntagere til å gi informasjon om Oria og vi vil også gjøre endringer på purrebrev som sendes ut. Disse endringene vil komme så raskt som praktisk mulig. Oppdatering: 7/8 2014: Disse endringene er nå igangsatt.

Det vil fortsatt kunne være enkelte koblinger til BIBSYS Ask. Disse vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle om de skal endres eller ikke. Arbeidsgruppen for Oria med representanter fra institusjonene har fått mandat fra Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet (tidl. Styringsgruppen) til å rådføre BIBSYS i denne sammenhengen.

Vi kommer også til å fjerne teksten «Obs – Oria er kanskje ikke tatt i bruk av ditt bibliotek….» fra forsiden til Oria-instansene. Vi minner derfor om at de som har gjort endringer på html-filene for Oria melder inn dette til BIBSYS Support slik at vi ikke overskriver filene.