Oria ble re-indeksert i helgen for å konvertere postene basert på de siste endringene i konverteringsreglene. Det mest synlige er at emneord registrert i 687 blir vist i detaljert visning sammen med andre emner og gir mulighet for å klikke og videresøk på valgt emne.

Det ble også gjort noen andre mindre justeringer.

I forbindelse med forberedelse med overgang til Alma så gjøres det en hel del endringer med tanke på hvordan emneord og klassifikasjon konverteres før eksporten til Alma. Oria får poster på samme format som postene som skal eksporteres til Alma og vi tar høyde for og endrer behandlingen av postene i Oria tilsvarende slik at de skal stemme overens med det som kommer fra Bibliotekbasen.

Det kan imidlertid være noen tilfeller der endringer i konverteringen ikke blir fanget opp. Dette vil i så fall gi seg utslag i at du ikke finner igjen et forventet emneord på en post i Oria, eller at du ikke får treff på de postene du forventer når du søker på et emneord. Dette er da ikke en feil i Oria, men skyldes at postene i Oria ikke har blitt konvertert riktig. Hvis dere kommer over slike tilfeller så ta kontakt med oss så skal vi se på hva som ligger bak og justere konverteringen.

Vi har tidligere beskrevet Ebscos strategi og deling av metadata og at Ex Libris har hevdet at de ikke får tilgang til sentrale databaser og at det er årsaken til at de ikke har kommet til en enighet om utveksling av metadata og tilgang til de ulike systemene. Det er sikkert flere sider ved denne saken, men faktum er at det er sentrale baser som ikke er tilgjengelig i sentralindeksen som en følge av dette.

Ex Libris har gjennomført en sesjon om åpenhet rundt data og status rundt Ebsco. Presentasjonen fra denne sesjonen er lastet opp i BIBSYS Cloud (https://cloud.bibsys.no). I denne sesjonen kom det frem at det er disse databasene som Ex Libris ikke får tilgang til med den gjeldende metadata-strategien:

3rd party A&I Databases via Ebsco

 • ATLA Religion database with serials (and other variants)
 • RILM Abstracts of Music Literature
 • RISM International Inventory of Musical Sources
 • RIPM – Retrospective Index to Music Periodicals
 • EconLit
 • Philosophers Index
 • Avery Index
 • Inspec
 • PsycINFO

EBSCO A&I Databases

 • CINAHL
 • Historical Abstracts
 • SPORTDiscuss
 • SocINDEX*
 • Music Index Online
 • Art Index
 • American History and Life
 • LISTA
 • LGBT Life
 • Humanities International Index*
 • Social Science Abstracts
 • Communication Abstracts

* EBSCO tilbyr full-tekst-versjon av disse databasene

På bakgrunn av dette oppfordrer vi alle til å sette press på Ebsco om at de skal tilgjengeliggjøre (alt) materiale for andre, og eventuelt vurdere alternativer der det er mulig.

Når vi tar i bruk Alma som biblioteksystem så er det Alma som vil være det systemet Oria baserer seg på med tanke på bibliografiske data, lån, bestillinger o.l. Mye vil være det samme, men noen forskjeller. Det aller meste av funksjonaliteten vil være tilgjengelig, men kanskje på en litt annen måte.

Noen hovedforskjeller

 • Tettere integrasjon mellom Alma og Primo (Oria)
 • SFX blir erstattet av en intern lenketjener i Alma
 • Plasseringsfanen blir erstattet med en mer utfyllende bestill-fane (Bestill inneholder både lokalisering og bestilling)
 • Bedre funksjonalitet for å lokalisere/bestille noe man ikke har funnet
 • Integrert heftevisning/-bestilling
 • Pålogging vil kun være basert på Feide og det er en forutsetning at Feide-id er registrert på låntakeren

Skjermbildene nedenfor viser litt av det som blir nytt i Oria. Merk at tekstene vil bli oversatt og kanskje hete noe annet enn på skjermbildene.

Det vil også være andre forskjeller enn det som er dekket her.

Skjermbildene er hentet fra presentasjonen som ble holdt under BIBSYS-konferansen. Du finner opptak av sesjonen og presentasjonen på konferansens nettsider.

Lysbilde37


 

Lysbilde41 Lysbilde42


Lysbilde42

Som dere har fått med dere så har det vært flere angrep mot webserveren til BIBSYS de siste dagene, med de alvorligste tilfellene i går. Dette har ført til at webserveren har blitt overbelastet og ingen tilkoblinger inn eller ut har fungert så lenge angrepet varte. I og med at Oria henter html-filer og stilark fra vår webserver samt kommuniserer med biblioteksystemet ble også Oria rammet av dette.

Det er iverksatt tiltak som skal hindre at serveren blir overbelastet på nytt. Det ser foreløpig ut til å fungere, men pr nå kan det se ut til at konsekvensen er at pålogging, og uthenting av lån og bestillinger går veldig tregt og i enkelte tilfeller kommer ikke lån eller bestillinger opp. Vi arbeider med dette, men har foreløpig ingen indikasjon på når dette vil være tilbake til normalen. Vi har lagt ut en melding i Oria til sluttbruker om at det er utfordringer med lån og bestillinger.

Vi beklager de ulempene dette medfører, men vil samtidig presisere at dette ikke er knyttet til Oria som applikasjon eller produkt. Årsaken ligger utenfor Oria, men oria blir desverre påvirket av dette.

Søkekilder er de informasjonsressursene som Oria søker i for å finne relevante treff basert på det sluttbrukeren søker på. Søkekildene kommer i tillegg til treff fra biblioteksystemet.

Grovt sett består en søkekilde av tre nivåer (for enkelhets skyld fokuserer vi på e-tidsskrifter):

 • Pakke
 • Tidsskrifter som inngår i pakken
 • Artikler som står i tidsskriftene

I søkekildeaktiveringen aktiverer man kun på pakkenivå, mens man i lenketjeneren aktiverer både pakke, service og selve tidsskriftene (da enkeltvis eller alle tidsskriftene som inngår i en pakke). For at sluttbrukeren skal få treff på en artikkel må den potensielt relevante artikkelen stå i et tidsskrift som er aktivert i lenketjeneren, og tidsskriftet må inngå i en pakke som er aktivert som en søkekilde. MERK: du kan få treff på artikler som er indeksert basert på metadata fra en pakke, mens man i lenketjeneren får lenker til fulltekst fra en annen pakke.

Eksempel: et tidsskrift inngår i en pakke fra leverandør A og er aktivert som søkekilde i Oria. Det samme tidsskriftet er også tilgjengelig i fulltekst fra leverandør B og aktivert i lenketjeneren. Når sluttbrukeren finner en artikkel fra dette tidsskriftet kommer metadata fra leverandør A, mens man får lenker til fulltekst fra leverandør B. Det er dette som er tilfelle med mye EBSCO-materiale. Det er indeksert basert på alternative kilder, men man får lenker til EBSCO om man har abonnement hos disse og EBSCO-pakkene er aktivert i lenketjeneren.

Søkekildene kan deles inn i tre kategorier:

 1. Kilder som er åpne for søking for alle
 2. Kilder som krever abonnement for å søke
 3. Gratisressurser (Open Access)

BIBSYS aktiverer alle søkekilder som tilhører den første kategorien på vegne av konsortiet. Treff fra disse kildene blir filtrert gjennom lenketjeneren slik at man kun viser artikler som man har fullteksttilgang til

Kilder som krever abonnement for å søke må aktiveres lokalt av hver enkelt institusjon og da kun av de som har tilgang til denne ressursen. Disse treffene blir også filtrert gjennom lenketjeneren så det er viktig at tidsskriftene/pakkene også er aktivert i lenketjeneren.

Gratisressurser må også aktiveres lokalt hvis man ønsker å søke i disse. Treffene fra disse kildene blir ikke filtrert i lenketjeneren og vises uansett. Ved innføringen av Oria ble alle gratisressurser aktivert lokalt for alle institusjoner og man må lokalt gå igjennom og velge bort de man eventuelt ikke ønsker å søke i. Det finnes noen kilder som er merket om gratis, men der den reelle tilgangen til fullteksten krever abonnement. Om man kommer over slike kilder bør de deaktiveres hvis man ikke har tilgang.

Det har kommet innspill på at man får veldig mange treff i trefflistene i Oria. Mye av dette skyldes at man søker i et enormt stort antall potensielle artikler (sentralindeksen inneholder ca 1 milliard poster), mens noe skyldes at enkelte kilder medfører støy. På generelt grunnlag anbefaler vi disse tiltakene:

 • Hold lenketjeneren oppdatert
 • Vurder de gratisressursene som er aktivert
 • Meld inn til BIBSYS Support om noen kilder aktivert på overordnet nivå kun bidrar til støy

Skisse som viser inndelingen av sentralindeksen:

Oria_sentralindeksen

 

Den blå sirkelen er når filtreringen gjennom lenketjeneren er aktivert, mens den lysebrune sirkelen er når denne filtreringen er deaktivert. Sluttbruker kan velge å slå av filtreringen ved å bruke avkrysningsboksen til venstre for trefflisten og huke av for «Vis flere treff (inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til)».

Stabilitet og responstid for Oria har vært hovedfokuset det siste året. Stabiliteten og responstiden har ikke vært som ønsket og forventet og det var f.eks. to alvorlige tilfeller av utilgjengelighet i august og responstiden her generelt vært for lang.

I kontrakten for Oria har vi stilt en del krav til nivået på oppetid og responstid. Oppetiden skal være på 99,5% eller bedre over en tre måneders periode. 0,2 % nedetid i løpet av en måned utgjør ca 45 minutter. Responstiden skal være på under 2,5 sekunder (når man søker i sentralindeksen) i gjennomsnitt for 95% av transaksjonene over en tre måneders periode. Oppetid og responstid måles hvert kvartal.

Oppetiden i tredje kvartal 2014 var ca 99,65%. Ser vi på august isolert var oppetiden ca 98,9%. Det vil si at oppetiden var innenfor de kontraktsmessige kravene, men vi ga klar beskjed om at vi forventet bedre stabilitet i tjenesten. I tredje kvartal var det kun 77,3% av søkene som ble fullført på under 2,5 sekunder. Vi varslet dette som et brudd på kontrakten og det ble akseptert av leverandøren.

I løpet av høsten ble det gjennomført en rekke tiltak for å bedre oppetid og responsetid:

 • Månedlige rapporter på ytelse
 • Ny lastbalanserer
 • Flere tiltak serverside hos leverandøren
 • Ny teknisk plattform

Dette har gitt gode resultater og siden oktober har oppetid og responstid vært innenfor de kravene som er stilt i kontrakten. Grafene nedenfor viser utviklingen pr måned siden juli 2014. Vi følger utviklingen nøye og fortsetter med å arbeide for at både responstid og oppetid skal bli enda bedre.

 

Oria_responstid

Oria_oppetid

Håper alle som var tilstede på BIBSYS-konferansen har kommet vel hjem og har hatt et godt utbytte av konferansen. Presentasjonen fra sesjonen «Oria – på vei mot et felles mål» finner du nederst i dette blogginnlegget. Opptak av foredraget blir lagt ut i løpet av neste uke på konferansen.

I tiden frem mot påske har vi tenkt å legge ut flere innlegg som tar opp enkelte av de elementene som ble berørt om Oria i løpet av konferansen.

Vi har i dag foretatt to endringer i Oria:

1) Vi har fjernet Facebook-knappen. Det har kommet innspill på denne og vi har undersøkt og selv om det ikke sendes noe informasjon som kan direkte knyttes til en bestemt person eller Facebook-profil, så blir søkeuttrykket sendt til Facebook og det kan tenkes at man kan koble basert på IP-adresse. Vi har derfor besluttet å deaktivere denne funksjonaliteten for sikkerhets skyld. Hvis noen har noen innspill på dette kan de ta kontakt med oss.

2) Standardtittel har blitt flyttet høyere opp i detaljert visning. Dette har kommet inn som et ønske fra musikk-bibliotekene som har behov for å enklere kunne identifisere hvilket verk det er snakk om.

 

Presentasjon (pdf): Oria – På vei mot et felles mål

I helgen gjennomførte vi en re-indeksering av databasen i Oria slik at postene ble oppdatert basert på nye konverteringsregler. Vedlikeholdet som ble gjennomført onsdag på Back-Office har også gjort oss i stand til å sette i drift enkelte endringer. Det er derfor på tide med en statusoppdatering på det som er utført.

Endringer i konverteringsreglene

 • Standardtittel er skilt ut i et eget felt og satt i skarpe klammer. Standardtittelen er dermed ikke lenger en del av tittelen.
 • Parallelltitler er justert slik at de blir konvertert som en del av tittelen med korrekte skilletegn
 • Justert undertitler med korrekt skilletegn
 • 687 er gjort søkbar i indeksen emne
 • Koblingen Oversatt som/av mellom oversettelser er justert slik at koblingen fungerer slik den skal
 • «/» er fjernet fra dewey-numre på importerte poster (foreløpig kun i søk, men skal også gjøres i fasettoversikten)
 • «Har en overordnet post» har blitt endret til «Er en del av en overordnet post»
 • Digitaliserte bøker fra Nasjonalbiblioteket som kun er tilgjengelig på NB’s lesesal fikk noten «Tilgjengelig på NB’s lesesal». Dette ble misvisende hvis det i tillegg var registert andre lenker på posten. I disse tilfellene får postene nå noten «Tilgjengelig på NB’s lesesal, men andre lenker er tilgjengelig»

Endringer i grensesnittet

 • Musikk-klassifikasjon er lagt inn som en fasett i trefflisten og som et valg i avansert søk. De som ønsker å skjule denne fasetten kan gjøre dette med CSS
  • .EXLFacetContainer.facet_music_classification {
       display: none;
   }
 • Dato-avgrensingen (start- og sluttdato) har blitt satt inn igjen, samt at Utgivelsesdato har blitt flyttet nedover i avansert søk
 • CSS-filen er justert slik at de boolske operatorene som kom i avansert søk i siste systemoppdatering skal være på linje med søkefeltene. Det kan være at noen har gjort lokale endringer som påvirker denne endringen, og man må da justere i sitt lokale stilark.
 • Standardtittel er satt inn i trefflistevisningen under tittelen (ikke lenger i fet skrift som en del av tittelen) i skarpe klammer

Konfigurasjon for brief-result, refine-my-result og advanced-search er kopiert ut til konsortiet. De som har gjort endringer her og ikke brutt koblingen mot standardoppsettet må eventuelt sette disse endringene tilbake. De som ikke har gjort noen endringer lokalt trenger ikke å gjøre noe.