Header

One size fits ….?

juli 2nd, 2013 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Teknisk

Vi har etter lanseringen fått inn en del spørsmål og kommentarer knyttet til institusjonstilpasning av Oria. Noen ønsker en annen rekkefølge på fasettene eller på fanene i trefflisten. Andre liker facebook knappene, andre ikke. Det gjennomgående spørsmålet er kan dette justeres? Det korte svaret på dette er ofte: Ja, det kan tilpasses.

Det er imidlertid viktig å være klar over en sentral forutsetning og konsekvens av å tilpasse sin egen Oria-instans lokalt. Slik systemet er bygget opp er alle instanser knyttet til en overordnet instans, en mal. Det betyr at vi enkelt kan gjøre en endring i malen og kopiere ut denne for alle instansene. Hvis man gjør lokale tilpasninger så må denne koblingen til malen brytes. Hvis ikke risikerer man at de lokale tilpasningene blir overskrevet neste gang malen oppdateres og instillingene blir kopiert ut. Konsekvensen er da at man selv må ta ansvar for å gjøre justeringer i oppsettet.

Et eksempel: Hvis vi har laget en ny fasett så må denne aktiveres/velges for at den skal bli synlig. Dette kan vi enkelt gjøre på vegne av alle instanser som er knyttet til malen. Institusjoner som ikke er tilknyttet malen må selv, eller ved hjelp av BIBSYS, aktivt gå inn å velge denne fasetten.

Denne koblingen mot malen/defaultoppsettet er knyttet til konfigurasjon av funksjonalitet og ikke til lokale tilpasninger av html-filer, logo eller stilark (CSS). Filene som ligger på FTP-serveren kan fritt endres uten at dette får påvirkning på koblingen mot malen.

Det er helt greit å gjøre/ønske lokale tilpasninger så lenge man er klar over denne konsekvensen. Det kan derfor være greit å ta en ekstra runde på om en tilpasning er nødvendig og om dette er noe som gavner sluttbrukeren.

Oria er imidlertid institusjonens verktøy og det vil helt klart i enkelte sammenhenger være helt riktig å gjøre justeringer. BIBSYS vil være behjelpelig med å gjøre disse tilpasningene. De som ønsker å justere på utseende og funksjonalitet må fylle ut skjemaet på lenken under og sende dette til BIBSYS Brukerstøtte (support@bibsys.no). Vi vil kun forholde oss til dette skjemaet og vi ber om at institusjonen tar en runde internt og samler opp alle endringsforslag slik at vi kun får et skjema pr institusjon. Tidligere innmeldte (uløste) ønsker må også meldes inn på skjemaet. Noen endringer kan være av en sånn karakter at de bør gjelde alle. Disse meldes også inn i dette skjemaet.

Etter lanseringen av Oria medio august vil vi ta tak i eventuelle innmeldte ønsker og gjøre tilpasningene i dialog med institusjonene. Når arbeidet er utført vil institusjonen få tilgang til administrasjonsgrensesnittet slik at videre vedlikehold kan utføres ved institusjonen.

Noen eksempler på mulige tilpasninger

 • Rekkefølge på fasetter
 • Hvilke fasetter skal vises
 • Nedtrekksmeny/faner i enkelt søk
 • Søkemuligheter i avansert søk
 • Tekstendringer
 • Facebook-knapp
 • Visning av foretrukket eller generisk post ved frbr-isering
 • Rekkefølge på faner i trefflisten
 • Med mer

Er du tvil om noe kan endres, sett det opp i skjemaet så vil vi ta stilling til om det er mulig eller ikke.

Skjema for endringsønsker (.doc)

Skjema for endringsønsker (.odt)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

13 Responses

 • Silje says:

  Vi skal undervise studentar i litteratursøk frå semesterstart, og har heile tida meint at det er uhaldbart at de skal lansere Oria i medio august! Det som vert lansert då er ein uferdig mal, etter kva eg forstår. Lanseringstidspunktet er på ei svært travel tid for høgskule- og universitetsbiblioteka, og har store konsekvensar for oss.
  – Vi kan ikkje undervise studentane i bruk av eit system som vi ikkje har hatt tid til å lære sjølve.
  – Tidspunktet «medio august» er diffust. All erfaring tilseier at produktlanseringar oftast vert forseinka både ein og to gongar i høve til annonsert tidspunkt. Vi veit heller ikkje kor store endringar det vert gjort i dei første månadane etter lansering, og å undervise i eit uferdig system kjem ikkje på tale.

  Ein annan ting som er underleg er dette skjemaet de har lagt ut på bloggen. De skriv at de «etter lansering vil ta tak i eventuelle innmeldte ønsker» – dette er for dårleg! Vidare seier de «vi ber om at institusjonen tar en runde internt og samler opp alle endringsforslag slik at vi kun får et skjema pr institusjon». Dette blir vanskeleg å forhalde seg til av fleire grunnar:
  – Ferieavvikling gjer det vanskeleg å ta ein «runde internt» no i juli.
  – De skiljer i skjemaet mellom ønska endringar i standardoppsett og ønska endringar i lokalt oppsett. Det vil vere uråd for oss å definere endringsønske i lokalt oppsett før vi har på plass kva endringar der blir i standardoppsettet.
  – Underleg også at de legg ut eit tekstdokument i staden for eit webskjema – om de brukte eit webskjema kunne institusjonane lagt inn ønske fortløpande, og det kunne også ha forenkla databehandlinga.
  – De har heller ikkje definert ein innsendingsfrist på skjemaet.

  Administrasjonsgrensesnittet burde vore tilgjengeleg for institusjonane i god tid før lansering av sluttbrukartenesta. Eg vil tru dei aller fleste institusjonane vil ha ynskje om lokale tilpassingar til standardoppsettet. Å kunne prøve seg fram med endringar her ville gi den enkelte institusjon betre innsikt i kva tilpassingar som er hensiktsmessige i praksis (det er noko anna å sjå fasettane omstokka i praksis, i staden for på ei tenkt skisse). Det ville dermed bli lettare å identifisere sine ønske om endringar i standardoppsettet.

  På grunn av alle usikkerheitsmomenta rundt Oria, ser vi mørkt på å skulle ta det i bruk ved semesterstart. På grunn av dette tek vi sikte på å undervise studentane i bruk av Bibsys Ask ved semesterstart, og først ta i bruk Oria 1.1.2014. Då er forhåpentlegvis nokre av barnesjukdommane kurerte, og vi har fått på plass dei tilpassingane vi treng.

  Eg trur dei fleste heller vil ha eit godt system på plass i november, i staden for eit hasteprosjekt i medio august…

  • Cathrine says:

   Støtter denne kommentaren…

  • Hilde says:

   Jeg er helt enig med alt det som Silje her skriver. Jeg kan ikke forsvare at vi den 20. august underviser våre nye brukere i et system hvor vi «vet» at vi kommer til å endre funksjonalitet og utseende kort tid etter.

   Vi er nå veldig få på jobb. Alle vil ikke være på plass før i uke 33. Da er det 1 uke til studiestart!
   Jeg må erkjenne at min mening samsvarer nødvendigvis ikke med de andres – så hva kan jeg si noe bestemt om nå?
   Jeg vet heller ikke hva som er mulig – bare at «mye» er mulig – og jeg oppdager stadig nye Primo-bibliotek med ulike løsninger. Dette trenger vi mer tid på!!

   Støtter tanken om et webskjema av ett eller annet slag. Noen lokale tilpasninger vil det nok være, men jeg er også helt sikker på at vi er enig om mye. Dersom vi kunne ha sett hva andre ønsker hadde vi hatt muligheten til å støtte opp under forslagene – eller innsett at dette er vi alene om å mene (ergo: lokal tilpasning).

 • På Høgskolen i Oslo og Akershus har vi ingen planer om å ta i bruk den nye discovery-løsningen allerede ved studiestart. Vi har tenkt å bruke høsten på å gjøre oss kjent med systemet – både Oria og Primo – for å kunne lage en best mulig løsning for både oss selv og brukerne våre. Det er flott at Bibsys har noe klart til studiestart, men ser ikke på dette som et «pålegg» om å ta det i bruk med en gang. Men vi har fått et utgangspunkt for å jobbe videre med egne tilpasninger.

  • Asbjørn Risan says:

   Som det står i kommentaren fra Høgskolen i Oslo og Akershus så er det opp til den enkelte institusjon å velge når en vil ta i bruk Oria. Vi har som mål å ha en funksjonell og velgungerende versjon tilgjengelig fra semesterstart og vi har gjort Oria tilgjengelig slik at den enkelte kan bli kjent med produktet og forberede endringer i undervisningsopplegget.

   BIBSYS tar sikte på å bytte til Oria på egne Web-sider medio august og at lenkene da blir åpent tilgjengelig fra våre nettsider.

   Når det gjelder skjemaet så var vi nødt til å ha et enkelt system som sikret at vi fikk samlet alle innspill og ønsker fra hver enkelt institusjon på et sted. Dette for å sikre at noe ikke blir uteglemt. Det ble med hensikt ikke satt noen tidssfrist på dette av hensyn til ferieavvikling og fordi det er opp til hver enkelt institusjon å gjøre dette i det tempo som de finner hensiktsmessig.

 • Silje says:

  Takk for innspel, Anne-Berit Gregersen og Asbjørn Risan. Det er interessant å sjå kor forskjellig oppfatning HiOA og HVO har hatt av kva lanseringa av Oria inneber. På Bibsys brukermøte i vår vart det signalisert at systemet skulle vere på plass og klart til bruk før studiestart 13/14. Vi har ikkje motteke informasjon frå Bibsys som har indikert at institusjonane kunne velje å utsetje innføringa, og har derfor oppfatta det som obligatorisk å bruke Oria frå semesterstart. Vi vart derfor svært oppgitt då vi i denne bloggposten såg at den utgåva av Oria som vil vere tilgjengeleg ca ved semesterstart, er ei uferdig utgåve, sidan det yttarlegare kompliserer undervisningsplanlegginga vår. At vi kan velje når vi vil ta i bruk Oria, er derfor godt nytt. Spørsmålet er berre kor lenge vi kan utsetje det. Sidan studentane truleg ikkje får opplæring i Oria i haust, vil det vere hensiktsmessig at dei framleis har Ask tilgjengeleg som søkjeverktøy i vårsemesteret. Kan Bibsys garantere at Ask vil vere tilgjengeleg for studentane heile studieåret 2013/2014?

  • Asbjørn Risan says:

   Så lenge det er et reellt behov for at Ask skal være tilgjengelig vil vi ikke fjerne denne.

   • Silje says:

    Det er vanskeleg å forhalde seg til kva Bibsys definerer som reelt behov. Kan Bibsys garantere at Ask vil vere tilgjengeleg for studentane heile studieåret 2013/2014?

    • Anne Woje says:

     Universitetsbiblioteket i Nordland besluttet i går at vi ikke vil ta i bruk Oria i undervisningen ved semesterstart, men bruke høsten til internopplæring inntil vi føler at produktet og vår kunnskap om det er god nok til å publisere på våre websider. Vi tar det derfor for gitt at Ask vil være tilgjengelig minimum hele studieår 2013/2014 og kan brukes parallellt med Oria.
     Med andre presserende oppgaver i kø før sommerferieavvikling har vi ikke hatt mulighet til å komme i gang med testing, tilbakemelding om feil og mangler samt vurdering av behov for lokale tilpasninger. Det vil vi begynne med i august.

 • Regina Küfner Lein says:

  Ved UB Bergen vil vi også bruke høsten til å bli kjent med det nye søkeverktøyet og ikke lansere det for sluttbrukeren før vi har et godt produkt. Derfor er det klart viktig at ASK er tilgjengelig i kommende studieår.

  Jeg vil gå tilbake til overskriften av denne bloggposten «One size fits…» om tilpassinger og endringer for standardoppsettet. Ved vårt bibliotek har vi sett på en god del ting og har nå sendt en første liste over ønsker til Bibsys. Det er ønsker vi mener bør taes med i standardoppsettet for alle bibliotek. Nedenfor en kort oversikt over disse, men i skjemaet til Bibsys er det utdypet med eksempler. Punktene er listet vilkårlig, det er ikke foretatt noe prioritering. Vi oppfatter disse punkt som ganske allmenne, så det er interessant å få tilbakemeldinger om det er slik eller ei.

  1. Rangering: Tidsskrifter fra egne bestander bør komme før enkelthefter /årshefter av tidsskriftet
  2. Antall treff per side bør settes til 50 som default ( nå er det 10)
  3. Terminologi: Det står «Eksport til EndNote» som går per i dag til EndNoteWeb, rett opp terminologi
  4. Eksport til EndNote (fast installert programvare) bør være på plass og valget mellom den og
  EndNoteWeb må være tydelig for brukeren
  5. Serietittel bør presenteres som en egen fasett, slik andre institusjoner har gjort, se eksempler
  6. Emneord: Humord (felt 698) bør vises som fasett
  7. Oppstillingssignatur bør være med i statuslinjen «Tilgjengelig ved UBB HUmaniora 417.34 «, slik som andre har
  8. Fulltekstlenker bør åpnes i et nytt vindu alltid uansett om man klikker på tittellinjen, ikonet eller på «Fulltekst»

 • Asbjørn Risan says:

  Silje: Se eget innlegg om Ask:http://blogs.bibsys.no/discovery/2013/07/05/hva-skjer-med-ask/
  Regina: Takk for innspill. Vi vil ta tak i disse så raskt som mulig. Det meste av dette er på plass, men ikke satt i drift, eller under utvikling.

 • Pingback: Hvorfor ikke tilgang til Back-office? | Discoveryverktøy for BiblioteksystemkonsortietLeave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *