Generelt om søkekilder

mars 18th, 2015 | Posted by Asbjørn Risan in Brukergrensesnitt | Generelt | Lenketjener

Søkekilder er de informasjonsressursene som Oria søker i for å finne relevante treff basert på det sluttbrukeren søker på. Søkekildene kommer i tillegg til treff fra biblioteksystemet.

Grovt sett består en søkekilde av tre nivåer (for enkelhets skyld fokuserer vi på e-tidsskrifter):

  • Pakke
  • Tidsskrifter som inngår i pakken
  • Artikler som står i tidsskriftene

I søkekildeaktiveringen aktiverer man kun på pakkenivå, mens man i lenketjeneren aktiverer både pakke, service og selve tidsskriftene (da enkeltvis eller alle tidsskriftene som inngår i en pakke). For at sluttbrukeren skal få treff på en artikkel må den potensielt relevante artikkelen stå i et tidsskrift som er aktivert i lenketjeneren, og tidsskriftet må inngå i en pakke som er aktivert som en søkekilde. MERK: du kan få treff på artikler som er indeksert basert på metadata fra en pakke, mens man i lenketjeneren får lenker til fulltekst fra en annen pakke.

Eksempel: et tidsskrift inngår i en pakke fra leverandør A og er aktivert som søkekilde i Oria. Det samme tidsskriftet er også tilgjengelig i fulltekst fra leverandør B og aktivert i lenketjeneren. Når sluttbrukeren finner en artikkel fra dette tidsskriftet kommer metadata fra leverandør A, mens man får lenker til fulltekst fra leverandør B. Det er dette som er tilfelle med mye EBSCO-materiale. Det er indeksert basert på alternative kilder, men man får lenker til EBSCO om man har abonnement hos disse og EBSCO-pakkene er aktivert i lenketjeneren.

Søkekildene kan deles inn i tre kategorier:

  1. Kilder som er åpne for søking for alle
  2. Kilder som krever abonnement for å søke
  3. Gratisressurser (Open Access)

BIBSYS aktiverer alle søkekilder som tilhører den første kategorien på vegne av konsortiet. Treff fra disse kildene blir filtrert gjennom lenketjeneren slik at man kun viser artikler som man har fullteksttilgang til

Kilder som krever abonnement for å søke må aktiveres lokalt av hver enkelt institusjon og da kun av de som har tilgang til denne ressursen. Disse treffene blir også filtrert gjennom lenketjeneren så det er viktig at tidsskriftene/pakkene også er aktivert i lenketjeneren.

Gratisressurser må også aktiveres lokalt hvis man ønsker å søke i disse. Treffene fra disse kildene blir ikke filtrert i lenketjeneren og vises uansett. Ved innføringen av Oria ble alle gratisressurser aktivert lokalt for alle institusjoner og man må lokalt gå igjennom og velge bort de man eventuelt ikke ønsker å søke i. Det finnes noen kilder som er merket om gratis, men der den reelle tilgangen til fullteksten krever abonnement. Om man kommer over slike kilder bør de deaktiveres hvis man ikke har tilgang.

Det har kommet innspill på at man får veldig mange treff i trefflistene i Oria. Mye av dette skyldes at man søker i et enormt stort antall potensielle artikler (sentralindeksen inneholder ca 1 milliard poster), mens noe skyldes at enkelte kilder medfører støy. På generelt grunnlag anbefaler vi disse tiltakene:

  • Hold lenketjeneren oppdatert
  • Vurder de gratisressursene som er aktivert
  • Meld inn til BIBSYS Support om noen kilder aktivert på overordnet nivå kun bidrar til støy

Skisse som viser inndelingen av sentralindeksen:

Oria_sentralindeksen

 

Den blå sirkelen er når filtreringen gjennom lenketjeneren er aktivert, mens den lysebrune sirkelen er når denne filtreringen er deaktivert. Sluttbruker kan velge å slå av filtreringen ved å bruke avkrysningsboksen til venstre for trefflisten og huke av for «Vis flere treff (inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til)».

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

2 ResponsesLeave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *