Header

I Oria er det mulig å aktivere autocomplete i søkeboksen. Dette innebærer at når brukeren begynner å skrive et søkeord vil det komme opp forslag til søk basert på det som er skrevet.

Arbeidsgruppen har testet denne funksjonen over tid og har avdekket noen utfordringer og svakheter som vi har meldt videre. Noen av disse er rettet, mens noen gjenstår.

Det testingen viser er at forslag som er basert på lokal katalog (det institusjonen har i Alma) er relativt OK og kan gi god effekt. Forslag som kommer fra sentralt hold (artikler o.l. i Primo Central Index (PCI)) er litt mer variert og forslagene er basert på hele PCI og ikke kun det som er aktivert for søk for den enkelte institusjon. Dette har som konsekvens at brukeren kan få forslag som fører til null treff fordi institusjonen enten ikke har tilgang på materialet eller at den aktuelle søkekilden ikke er aktivert.

Hvis man i en «fane» i Oria søker i både lokal og sentral katalog vil man få forslag både fra lokalt og sentralt hold. Dette gjelder for de aller fleste. Hvis man kun søker i enten lokal katalog eller i sentral katalog vil man kun få forslag fra den kilden man søker i.

Vi har derfor registrert følgende endringsforslag i Ideas Exchange som kan stemmes frem:

Basert på dette ønsker ikke arbeidsgruppen å gi en generell anbefaling om autocomplete-funksjonen bør aktiveres eller ikke. Dette er et valg hver enkelt institusjon må ta.

Hvis dere ønsker å aktivere funksjonen så kan dere melde dette inn til BIBSYS Brukerstøtte (https://support.bibsys.no). Merk at det er en prosess som tar noe tid etter at den er aktivert.

De som ønsker å se autocomplete i funksjon kan gå til UiOs Oria instans (https://uio.oria.no) der denne funksjonen er aktivert.

Oria høster metadataposter fra alle vitenarkiv som bruker Brage. I november 2019 ble denne høstingen endret som en følge av de endringene som ble gjort med disse vitenarkivene i løpet av våren 2019.

Nye/oppdaterte poster blir høstet ukentlig (hver onsdag kveld). Disse blir delt inn i logiske delmengder som gjør det mulig å velge hva som skal være søkbart i Oria. De delmengdene som er definert er:

 • Registreringer i eget vitenarkiv inkl. studentoppgaver (Bachelor thesis og Studentpaper, others), Blå sirkel
 • Studentoppgaver i alle vitenarkiv, Grønn sirkel
 • Alle registreringer i alle vitenarkiv minus studentoppgaver, Rød sirkel minus grønn sirkel

Brage_søkeoppsett

I Oria har vi, for de som ikke ønsket endringer i søkeoppsettet, aktivert Registreringer i eget vitenarkiv inkl. studentoppgaver (blå sirkel) i Mitt bibliotek. Dette gjelder de som er med i Brage-konsortiet.

I Norske fagbibliotek har vi aktivert Registreringer i eget vitenarkiv inkl. studentoppgaver (blå sirkel) + Alle registreringer i alle vitenarkiv ekskl. studentoppgaver (rød sirkel minus den delen av grønn sirkel som ikke overlapper med blå sirkel). Dette gjelder for alle. Det betyr at i Norske fagbibliotek er ikke studentoppgaver i andre institusjoners vitenarkiv inkludert. Bakgrunnen for dette er at vi har fått innspill fra flere om at disse kan oppfattes som støy.

Hvis noen ønsker at Norske fagbibliotek også skal inkludere studentoppgaver i andre institusjoners vitenarkiv, eller ønsker andre kombinasjoner i hva som skal være søkbart i sin Oria-instans, ta kontakt med Unit brukerstøtte (support.bibsys.no).

Med den endringen som ble gjort i søkeoppsettet i Oria i desember 2019, er det nå større fleksibilitet i hvilke «faner» man kan ha. Det er mulig å ha Brage (eget vitenarkiv / alle vitenarkiv / begge) som egne valg i nedtrekksmenyen i Oria. De som ønsker dette eller mer informasjon om dette kan kontakte Unit brukerstøtte.

Hvis det er noen som ikke får treff på innhold i eget vitenarkiv i Oria, ta kontakt med Unit brukerstøtte.

Status for prosjektet

Alma-teamet er i gang med prosjektet for implementering av en ny importløsning for brukere i Alma. Arbeidet med pilotinstitusjonene har gitt god erfaring, og nå skal løsningen implementeres for resten av institusjonene. Målet for prosjektet er enda bedre informasjonssikkerhet og personvern, med utgangspunkt i gode løsninger for import av brukere. Løsningen vi tar i bruk er innebygd funksjonalitet i Alma. Den stiller strengere krav til datakvaliteten på brukerdata.

Vi har valgt å begynne med de mindre institusjonene. De største venter vi med til etter semesterstart. Hver enkelt institusjon blir kontaktet før implementeringen starter.

Alma-ansvarlige hos institusjonene har fått mer utfyllende informasjon om prosjektet.

Hva betyr dette for Oria?

For rene Feide-institusjoner så blir det ingen endring i Oria. Institusjoner som bruker BIBSYS-Feide eller Feide-institusjoner som har brukere som må bruke andre autentiseringsløsninger (for eksempel sykehusansatte eller walk-in-users) vil få en mellomskjerm i Oria med 2 eller flere valg for pålogging. Dette vil være en del av dialogen mellom Unit og institusjonen når implementeringen starter.

Dette er en statusoppdatering om Oria.

Ny versjon

Oria blir oppdatert med ny versjon 16. juni (sandbox er allerede oppdatert). Noen av høydepunktene i releasen er:

 • Lenke til/visning av relaterte poster
 • Kortere permalenker
  Visning av bilder for collections og søk inne i en collection inkl boolske operatorer
 • Lenke for å avslutte e-post-varsler
 • Språkavhengige lenker i toppmenyen
 • Primo analytics, mer blir registrert/tilgjengelig
 • Mente-du viser ikke lenger normalisert form, «øveboka» istedenfor «oeveboka»

Du finner alle detaljene om oppdateringen på denne siden: https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Release_Notes/2019/001Primo_2019_Release_Notes (avgrens på May 2019)

Feil i beholdning

Feilen i Alma som førte til at oppdatert beholdningsfil for elektroniske ressurser ikke ble eksportert til Oria vil bli rettet 9. juni (Alma-juni-oppdatering). Det betyr at den automatiske prosessen vil komme igang i igjen i løpet av den uken. Fra problemet ble avdekket og frem til nå har dette blitt håndtert med manuelle jobber utført av Ex Libris.

Søkekilder/»Søkefaner»

I april/mai gjennomførte vi en enkel undersøkelse i konsortiet knyttet til søkekilder/»søkefaner» i Oria der vi spurte om man var fornøyd med dagens oppsett eller om man ønsket mulighet for flere/andre «søkefaner». Vi fikk inn 30 svar og 2/3 var fornøyd med dagens oppsett, mens 1/3 kunne tenke seg noe mer fleksibilitet.

Arbeidsgruppen diskuterte dette på sitt møte i mai og kom frem til at det var grunnlag for å arbeide videre med dette og de ser nå på konkrete forslag. Noen hovedpunkter er: mulighet for å beholde dagens oppsett tilnærmet lik det som er pr idag, gi mulighet/fleksibilitet til å endre hva man søker i i de enkelte fanene, antall faner og rekkefølge på faner, beholde konseptet med standardoppsett for enkelt vedlikehold og aktivering av ny funksjonalitet og ivareta/forbedre brukeropplevelsen.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon når resultatet av arbeidet foreligger.

Nytt grensesnitt

Vi minner om fristen for overgang til nytt grensesnitt som er 1. juli. Sjekkliste for å foreta overgangen finner dere på denne nettsiden: https://www.unit.no/sjekkliste-overgang-til-nye-oria
Har dere ikke gått over til nytt grensesnitt ennå anvefaler vi at dere oppretter en sak så raskt som mulig i brukerstøtteportalen slik at vi kan avtale et tidspunkt for overgangen. Vi kan også hjelpe til med praktisk bistand.

A-Å-liste for databaser

Vi minner også om at det vil bli gjort endringer i hvilke poster som inkluderes i A-Å-listen over databaser i Oria. Se blogginnlegg: https://discovery.bibsys.no/2019/06/04/utvalg-av-poster-i-a-a-listen-for-databaser/

Fra nå av er det kun poster som  er eksplisitt angitt som del av listen som vil bli inkludert. Dette vil få effekt ved neste fulle re-indeksering av basen i Oria. En slik re-indeksering vil bli kjørt i løpet av juni.

I Oria er det mulig å søke og navigere i en A-Å liste over databaser. Se generell veiledning: https://dok.unit.no/databaseliste-med-kategorier-i-oria

Utvalget av databaser som er inkludert har frem til nå vært definert av marc-posten og at posten på bakgrunn av denne har fått visningstype «Database» i Oria.

Arbeidsgruppen har sett på dette og funnet at det er behov for en kuratert liste i betydningen av at det er behov for å kunne trekke fra og legge til poster uavhengig av visningstypen.

Det er derfor lagt til en mulighet for å legge til andre poster. Det gjøres ved å følge denne veiledningen:

https://dok.unit.no/oppdatere-a-a-listen-for-database

Etter 1. juni vil dette også bli den eneste måten å inkludere poster på. Det vil si at etter 1. juni vil ikke visningstype lengre bli brukt som kriterie for å inkludere poster i A-Å-listen. Da vil det kun være poster som er merket på måten som er beskrevet i veiledningen bli inkludert.

Tidligere sendte vi ut informasjon om at vi hadde registrert en ide for forbedringer i bestillingsskjemaet i Oria. Vi har nå fått beskjed om at ideen er akseptert og at status er endret til planlagt:

https://ideas.exlibrisgroup.com/forums/308173-alma/suggestions/36901999-improvements-to-request-form-when-article-is-not-a

En ide som ble registrert av OsloMet og som ble stemt på av konsortiet om mulighet for å endre teksten for antall eksemplarer totalt, tilgjengelige og utlånt har også blitt akseptert og er nå planlagt:

https://ideas.exlibrisgroup.com/forums/308173-alma/suggestions/33631111-change-order-of-availability-in-get-it-tab

Dette viser at det fungerer og verdien av konsortiefellesskapet. Takk til alle som har stemt.

Det siste halve året har vi fra tid til annen hatt hendelser der søkefeltet i enkelte tilfeller har falt ut i Oria. I høst traff vi sammen med Ex Libris ulike tiltak for å redusere omfanget og effekten av disse hendelsene, parallelt som vi prøvde å identifisere den underliggende årsaken.

Dette har nå Ex Libris lykkes med og den versjonen som ble installert av Oria i helgen (february-release 2019)  inneholder en rettelse som skal hindre at denne situasjonen oppstår på nytt.

Oria ble i helgen oppdatert til februar-versjonen.

De mest synlige endringene er:

 • Mulighet til å fornye utvalgte lån (tidligere kun enkeltvis eller alle). Valget vises hvis man velger minst ett, men ikke alle lån i låneoversikten i Min konto
 • Ikoner for siteringssti (siterer / sitert av) vises i trefflisten med mulighet til å se poster som siterer/har blitt sitert av det dokumentet man har i trefflisten. Tidligere var dette kun vist i detaljert visning
 • «Leksikon»-funksjon for generelle emnesøk. Ved søk på generelle emner vil utdrag fra fulltekst fra utvalgte referansekilder vises over trefflisten. Denne funksjonen er pr default deaktivert og arbeidsgruppen vil teste ut funksjonaliteten fremover.

Dere kan lese mer om detaljene i februar-versjonen på denne lenken:

https://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/70972/Primo_February_2019_Release_Notes.pdf?revision=8

Vi har gjennomført en re-indeksering av postene i Oria. Bakgrunnen for dette er at vi har gjort noen endringer på konverteringsreglene. Noen av endringene er:

 • Relasjonskode og relasjon for forfattere vil bli vist. Basert på informasjon registrert i $4 og $e vil relasjonen mellom dokumentet og forfatteren vises. Eks: Øystein Sunde (1947-) (utøver/sang/gitar/elgitar). Klikk på forfatteren vil gjøre et søk uavhengig av relasjon
 • Tittel istedenfor MMS-ID for overordnet og underordnet post. Hvis det er registrert en tittel i 773 $t vil denne vises istedenfor ID’en til den overordnede posten. Er det ikke registrert en tittel vil ID’en vises som i dag. På overordnede poster vil egen tittel vises. Forteksten vil endres til «Se underordnede poster for:». Søket vil være basert på ID’en.
 • Tittel istedenfor MMS-ID for tidsskrifter med fortsettelse av/fortsetter som. Hvis det er registrert en tittel i 780/785 blir denne brukt i visningen av lenke til tidsskriftet. Er det ikke registrert en tittel vil ID’en vises som i dag. Søket vil være basert på ID’en.
 • Relaterte poster er ikke berørt i denne omgang, men vil bli justert tilsvarende ved neste reindeksering
 • Forsidebilder fra Bokbasen vil bli brukt i trefflistevisning og i detaljert visning
 • Poster fra Bokbasen ble oppfattet som elektroniske poster. Dette er justert
 • Mindre justeringer i Beskrivelses-feltet

Vi har også lagt inn visning av flagg for språk i toppmenyen for å synliggjøre hvor man finner språkvalg.

Oria ble oppdatert til en ny versjon på søndag (16/12).

Du kan se detaljene om oppdateringen her: https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Product_Documentation/030Highlights/018Primo_November_2018_Highlights

Den største endringen er muligheten til å legge til kategorier på A-Å-listen for databaser. Hvordan dette gjøres er beskrevet i veiledningen du finner på denne lenken:

http://www.bibsys.no/wp-content/uploads/2017/08/Databaseliste-med-kategorier-i-Oria.pdf

Gjør også oppmerksom at det 25. desember er planlagt nødvendig vedlikehold i datasenteret Oria er installert. Dette kan bety litt ustabilitet i Oria første juledag.