Header

Oria ble oppdatert til en ny versjon natt til søndag.

Det meste av systemoppdateringen knytter seg til funksjonalitet i det nye grensesnittet. Vi vil snart komme med mer informasjon om status for det nye grensesnittet.

Av ny funksjonalitet kan vi nevne at eksporten til Endnote Web er rettet (vi har testet dette og det ser ut til å fungere). Vi har derfor re-aktivert denne eksporten og Endnote Web dukker opp som et valg under «Send til».

Det vil også komme mulighet til å søke/avgrense til nye poster som har blitt importert i Oria de siste 7, 30 og 90 dager. Denne funksjonaliteten skal fungere bedre enn varslingen av nye poster som er i tjenesten pr idag. Dette vil bli satt i drift etter at Oria er oppdatert, tidspunkt er foreløpig ikke fastlagt.

De som vil se detaljene knyttet til systemoppdateringen finner mer informasjon via denne lenken:
http://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Release_Notes/2016/01November_2016

Postene i Oria er re-indeksert og det medfører en del endringer og justeringer på postene og funksjonalitet i Oria. Dette er de endringene som er gjort:

 • Tilgjengelig online-status i fanen Alle bibliotek har tidligere vært grønn/tilgjengelig hvis det er noen i konsortiet som har tilgang. Dette er nå endret til å kun være grønn/tilgjengelig hvis din institusjon har tilgang på e-boken/-tidssskriftet. Hvis du ikke har tilgang vil statusen være grå/ikke tilgjengelig. Hvis det er noen som mot formodning opplever at e-bøker dere har tilgang på vises som grå i fanen Mitt bibliotek kan dere ta kontakt med BIBSYS Brukerstøtte
 • Det er opprettet en fasett for ordbøker og oppslagsverk, samt mulighet til å avgrense på dette i avansert søk. Dette gjelder bøker som kommer fra Alma og som er merket med 008 pos. 24-27 = d er inkludert som ordbøker, mens oppslagsverk (inkl. håndbøker) er poster som er merket med 008 pos 24-27 = e eller f
 • Note for språkinformasjon (546) er satt inn som note i Oria
 • Rekkefølgen på delfelt i emneord er sortert i browse-funksjonen til å være mer i tråd med Ranganathans siteringsorden
 • Bøker skrevet på språket kvensk har frem til nå blitt definert med ukjent/udefinert språk. Disse vises nå som «kvensk» under detaljer og i fasettlisten

I helgen gjennomførte vi re-indeksering av databasen i Oria for å primært aktivere FRBR, men vi har også gjort noen andre endringer. Det vi har gjort er følgende:

 • Aktivert FRBR. Se dette blogginnlegget for mer informasjon: http://discovery.bibsys.no/2016/10/24/frbrisering-i-oria/
 • Lagt inn flere navneformer for 100 og 700 slik at man søke på invertert form, normal form, forkortet fornavn til initaler etc. Det var noen poster med indikatorverdier der ikke alle disse navneformene ble indeksert.
 • Fasetten Fremstillingsform har blitt utvidet til alle forekomster i 655 og ikke kun begrenset til Emneord i musikk som tidligere
 • Tittel på originalspråk er lagt til i visningstittelen på postene i Oria. Basert på 880-245.

På grunn av re-indekseringen har oppdateringen av poster fra Alma blitt satt på pause, men er nå startet igjen. I løpet av noen timer vil poster som er opprettet/oppdatert siden fredag ettermiddag være oppdatert i Oria. Beholdningsinformasjon og utlånstatus er ikke påvirket av dette er og er oppdatert i sanntid.

Før overgangen til Alma var FRBR aktivert i Oria. I forbindelse med overgangen ble dette de-aktivert da deduplisering var standard fra Alma. Da det viste seg at dedupliseringen ikke hadde de ønskede fordelene og førte til en del støy ble dedupliseringen slått av i våres. FRBR ble da ikke re-aktivert.

Arbeidsgruppen for Oria har besluttet at vi skal aktivere FRBR igjen. Målet med FRBRiseringen er ryddigere og mer oversiktelige trefflister ved at ulike utgaver av et dokument blir samlet til en samlepost. Ved å gå inn på denne kan brukerne se de ulike utgavene som ble samlet. Dette skiller FRBR fra deduplisering da postene ved deduplisering ble slått sammen til en post som representerte de sammenslåtte postene og man kunne ikke se de enkelte postene.

FRBRiseringen vil også frigjøre plass i trefflisten slik at flere relevante poster vil komme på den første trefflistesiden.

I FRBRiseringen vil poster som har samme tittel og forfatterinformasjon bli samlet. Det er også kun poster med samme visningstype (bok, video, lyd etc.) som blir samlet. Det betyr at lydbokutgaven og den trykte boken blir ikke slått sammen, men to utgaver av det trykte dokumentet vil bli samlet. Noter (Musikktrykk) og cd-spor vil bli unntatt FRBRisering. Trykt og elektronisk utgave av det samme dokumentet har samme visningstype og vil bli samlet forutsatt at tittel og forfatterinformasjonen er den samme.

FRBRiseringen krever en re-indeksering av basen og det planlegges å gjennomføre denne førstkommende helg (oppstart 28/10 2016).

For å sikre økt sikkerhet på «Send på e-post»-funksjonen i Oria har Ex Libris aktivert en funksjon for å sjekke om man er et menneske eller om man er en maskin. Når man klikker på E-post i fanen Send til får man opp e-postskjemaet som vanlig, men man må fylle ut en CAPTCHA for å fullføre utsendelsen.

CAPTCHA (forkortelse for «Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart») er en test for å finne ut om brukeren er en datamaskin eller menneske.

Dette vil hindre at maskiner/programmer kan misbruke denne tjenesten til masseutsendelse av e-post.

Enkelte eksterne databaser og referansedatabaser lager openurl-lenker som kun inneholder DOI. DOI’en alene er ikke nok informasjon til at lenketjeneren kan bestemme om institusjonene har tilgang til fulltekst for artikkelen eller ikke. Det er derfor en funksjon i Alma som gjør det mulig å sende DOI’en til CrossRef for å hente mer metadata slik at lenketjeneren får de nødvendige opplysningene til å finne ut om det finnes tilgang til fulltekst eller ikke.

Dette er samme type funksjonalitet som vi tidligere har aktivert for openurl-lenker som kun inneholder ID fra Pubmed. Alma spør da Pubmed om å få mer metadata om den aktuelle artikkelen.

Oppslag mot CrossRef krever brukernavn og passord. BIBSYS har derfor inngått en avtale med CrossRef om at alle institusjoner i BIBSYS Biblioteksystemkonsortium kan bruke et felles brukernavn og passord som BIBSYS har. På bakgrunn av dette har vi derfor aktivert denne muligheten i alle Alma-instansene (med unntak av de som hadde registrert eget brukernavn og passord).

Dette vil føre til at i de tilfellene der forespørselen til lenketjeneren kun inneholder DOI så vil lenketjeneren nå være i stand til å gi lenker til fulltekst basert på de ekstra metadataene som hentes inn fra CrossRef.

Vi har nå fullført arbeidet med å undertrykke bibliografiske poster der alle eksemplarer enten har status «Lost» eller «Technical migration» i Alma. Eksemplarer som hadde status tapt eller kass i det forrige biblioteksystemet ble migrert med status «Technical migration». De bibliografiske postene som kun har slike eksemplarer er nå ikke lenger søkbare i Oria i fanen Mitt bibliotek. Dere vil se dette i Alma ved at de postene dette gjelder har et ikon (øye med strek over) i trefflisten. For noen institusjoner var det et stort antall slike poster, mens det for andre var et mindre antall.

Det er en feil i Alma som gjør at når man deaktiverer en pakke med elektroniske ressurser i Alma så blir ikke nødvendigvis denne informasjonen sendt til Oria. Det betyr at det kan ligge elektroniske poster i Oria som ikke gir lenke til fulltekst (fordi de er deaktivert). Vi har fått beskjed om at dette vil bli rettet i november-oppdateringen av Alma som skjer i begynnelsen av november.

Hvis man aktiverer en e-bok-pakke der e-boka også ligger i en søkekilde som er aktivert i sentralindeksen så vil dette føre til at man får dubletter i trefflisten til Oria. Du får en post fra sentralindeksen og en fra Alma. Vi har bedt om at dette blir endret slik at man skal unngå dubletter. Vi har fått gjennomslag for dette og det er satt på utviklingsplanen for Alma, men det er foreløpig ikke angitt noe tidspunkt for når dette vil komme.

Oppdatering: Det er en feil i Alma som hindrer at vi kan sette denne funksjonaliteten i drift. Feilen vil bli rettet i februar 2017.

I siste versjon av Alma kom muligheten til å eksportere autoritetsinformasjon knyttet til de bibliografiske postene til Oria. Dette er en oppdatering vi har sett frem til og ventet på og den gir oss mulighet til å tilby søkeinnganger på ikke foretrukne navneformer (varianter). For eksempel vil et søk på «Tsjaikovski» nå returnere poster som er registrert med den korrekte navneformen «Čajkovskij».

Det vil også bli en bedre navigasjon og visuell fremstilling av dette i Browse-funksjonaliteten i Oria. Du vil få treff på variantene med klikkbar henvisning til den korrekte navneformen.

Eksempel:
Browsing i autoriteter med henvisninger

I Oria kan brukerne velge å søke i enten fanen Mitt bibliotek eller Alle bibliotek. De kan også velge å «Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til». Det kan være greit å være oppmerksom på hva forskejllen på disse valgene er og hva man søker i og hva man får treff på i de ulike valgene.

I Mitt bibliotek søker du i det institusjonen har registrert i lokal base i Alma pluss elektroniske artikler fra de søkekildene institusjonen har aktivert for søk i Oria

I Alle bibliotek søker du i alt det som er registert i  Alma for hele konsortiet pluss elektroniske artikler fra de søkekildene institusjonen har aktivert for søk i Oria

Kort fortalt er forskjellen mellom Mitt bibliotek og Alle bibliotek om du søker i kun det institusjonen har registrert i lokal base i Alma, eller i hele Bibliotekbasen (hele konsortiet). Veldig forenklet kan man si at dette gjelder det som var registert i «blåskjermen». Utvalget av elektroniske artikler er det samme i begge fanene.

Valget «Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til» fører til at man fjerner filtreringen på om man har tilgang på en elektronisk artikkel eller ikke og ved å krysse av for dette valget etter et søk utvider trefflisten til alle artikler fra alle søkekilder som tilfredsstiller søket. Se figuren under for detaljer.

Oria_sentralindeksen

 

Vi har re-indeksert postene i Oria for å sette i drift enkelte endringer. Det vi har gjort er:

 • Endret på relevans-rangeringen til poster fra Bibliotekbasen. Lokale poster vil på generell basis få litt høyere vekt, mens tidsskrifter får ytterligere litt ekstra tyngde. Dette vil bidra til at lokale poster kommer noe høyere på trefflisten når man søker i både lokale poster og sentralindeksen, enn de tidligere har gjort.
 • Endret på startdato for poster med ukjent/usikker dato angitt i 008. Disse fikk gjerne en start- og sluttdato tilsvarende 0000-9999, som igjen førte til at de ble inkludert i alle søk med dato-avgrensing. For disse postene er det satt at det skal sjekkes etter verdier andre steder i den bibliografiske posten for å finne datoangivelse (eks 260 $c). Sluttdato vil bli behandlet på samme måte ved neste re-indeksering.
 • Endret mapping av språkkkoder. Språkkodene «nor» og «nob» førte til to forskjellige innslag i fasettoversikten for språk. Dette er endret slik at disse behandles likt.
 • Endret forsidebildevisningen i detaljert postvisning slik at forsidebildet hentes via https.