Vi har nå fullført arbeidet med å undertrykke bibliografiske poster der alle eksemplarer enten har status «Lost» eller «Technical migration» i Alma. Eksemplarer som hadde status tapt eller kass i det forrige biblioteksystemet ble migrert med status «Technical migration». De bibliografiske postene som kun har slike eksemplarer er nå ikke lenger søkbare i Oria i fanen Mitt bibliotek. Dere vil se dette i Alma ved at de postene dette gjelder har et ikon (øye med strek over) i trefflisten. For noen institusjoner var det et stort antall slike poster, mens det for andre var et mindre antall.

Det er en feil i Alma som gjør at når man deaktiverer en pakke med elektroniske ressurser i Alma så blir ikke nødvendigvis denne informasjonen sendt til Oria. Det betyr at det kan ligge elektroniske poster i Oria som ikke gir lenke til fulltekst (fordi de er deaktivert). Vi har fått beskjed om at dette vil bli rettet i november-oppdateringen av Alma som skjer i begynnelsen av november.

Hvis man aktiverer en e-bok-pakke der e-boka også ligger i en søkekilde som er aktivert i sentralindeksen så vil dette føre til at man får dubletter i trefflisten til Oria. Du får en post fra sentralindeksen og en fra Alma. Vi har bedt om at dette blir endret slik at man skal unngå dubletter. Vi har fått gjennomslag for dette og det er satt på utviklingsplanen for Alma, men det er foreløpig ikke angitt noe tidspunkt for når dette vil komme.

Oppdatering: Det er en feil i Alma som hindrer at vi kan sette denne funksjonaliteten i drift. Feilen vil bli rettet i februar 2017.

I siste versjon av Alma kom muligheten til å eksportere autoritetsinformasjon knyttet til de bibliografiske postene til Oria. Dette er en oppdatering vi har sett frem til og ventet på og den gir oss mulighet til å tilby søkeinnganger på ikke foretrukne navneformer (varianter). For eksempel vil et søk på «Tsjaikovski» nå returnere poster som er registrert med den korrekte navneformen «Čajkovskij».

Det vil også bli en bedre navigasjon og visuell fremstilling av dette i Browse-funksjonaliteten i Oria. Du vil få treff på variantene med klikkbar henvisning til den korrekte navneformen.

Eksempel:
Browsing i autoriteter med henvisninger

I Oria kan brukerne velge å søke i enten fanen Mitt bibliotek eller Alle bibliotek. De kan også velge å «Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til». Det kan være greit å være oppmerksom på hva forskejllen på disse valgene er og hva man søker i og hva man får treff på i de ulike valgene.

I Mitt bibliotek søker du i det institusjonen har registrert i lokal base i Alma pluss elektroniske artikler fra de søkekildene institusjonen har aktivert for søk i Oria

I Alle bibliotek søker du i alt det som er registert i  Alma for hele konsortiet pluss elektroniske artikler fra de søkekildene institusjonen har aktivert for søk i Oria

Kort fortalt er forskjellen mellom Mitt bibliotek og Alle bibliotek om du søker i kun det institusjonen har registrert i lokal base i Alma, eller i hele Bibliotekbasen (hele konsortiet). Veldig forenklet kan man si at dette gjelder det som var registert i «blåskjermen». Utvalget av elektroniske artikler er det samme i begge fanene.

Valget «Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til» fører til at man fjerner filtreringen på om man har tilgang på en elektronisk artikkel eller ikke og ved å krysse av for dette valget etter et søk utvider trefflisten til alle artikler fra alle søkekilder som tilfredsstiller søket. Se figuren under for detaljer.

Oria_sentralindeksen

 

Vi har re-indeksert postene i Oria for å sette i drift enkelte endringer. Det vi har gjort er:

 • Endret på relevans-rangeringen til poster fra Bibliotekbasen. Lokale poster vil på generell basis få litt høyere vekt, mens tidsskrifter får ytterligere litt ekstra tyngde. Dette vil bidra til at lokale poster kommer noe høyere på trefflisten når man søker i både lokale poster og sentralindeksen, enn de tidligere har gjort.
 • Endret på startdato for poster med ukjent/usikker dato angitt i 008. Disse fikk gjerne en start- og sluttdato tilsvarende 0000-9999, som igjen førte til at de ble inkludert i alle søk med dato-avgrensing. For disse postene er det satt at det skal sjekkes etter verdier andre steder i den bibliografiske posten for å finne datoangivelse (eks 260 $c). Sluttdato vil bli behandlet på samme måte ved neste re-indeksering.
 • Endret mapping av språkkkoder. Språkkodene «nor» og «nob» førte til to forskjellige innslag i fasettoversikten for språk. Dette er endret slik at disse behandles likt.
 • Endret forsidebildevisningen i detaljert postvisning slik at forsidebildet hentes via https.

Det nærmer seg ferietid og en del saker blir sluttført i disse dager. Vi har hatt en gjennomgang av ulike ting i forbindelse med Oria og arbeidsgruppen for Oria har hatt sitt siste møte for sommeren. Det vil derfor bli gjort en del små og store endringer/justeringer/tilpasninger på Oria. Detaljer om de enkelte endringen er beskrevet nedenfor.

Hvis du/dere er enig i de endringene som gjøres så trenger du ikke å gjøre noe. Hvis du ønsker å gjøre endringer på tekster så kan det gjøres lokalt. Se også vedlagte dokument for oversikt over hvordan man lokalt kan overstyre de endringene vi gjør sentralt med stilark/CSS.

Med mindre noe annet er angitt vil endringen bli gjort i løpet av inneværende uke.

Vil også benytte anledningen til å ønske alle en riktig god sommer!

Tilgjengelighetsstatus (farge og tekst)
Med Alma får postene en litt annen status enn de hadde i det forrige biblioteksystemet og det påvirker i hvilken «kategori» de plasseres i når tilgjengelighetsstatusen beregnes. Vi har derfor gått igjennom tekst og farge på de ulike statusene og det vil bli gjort noen endringer:

 • «Utlånt/ikke tilgjengelig ved XXX, men tilgjengelig fra andre institusjoner» endrer farge fra grønn til grå og det siste leddet «men tilgjengelig…» fjernes.
 • «Ikke tilgjengelig fra XXX. Sjekk beholdning ved andre bibliotek ved å klikke på Finn og bestill» endres fra gul til grå, og det siste leddet «Sjekk beholdning…» fjernes.

Teksten kan endres lokalt for de som ønsker det.

Tekstendringer
Teksten under «Vis mer»: «Vis flere treff (inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til)» endres til «Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til»
A-Å-listen i Oria inkluderer ikke e-bøker, slik den gjorde med SFX. Teksten Finn e-tidsskrift/e-bøker i toppmenyen endres derfor til «E-tidsskrifter». Tilsvarende endres «Finn databaser» til «Databaser» for de som har dette lenkepunktet.

Dette vil bli gjort for alle språk. Tekstene kan endres lokalt for de som ønsker det.

Finn og bestill-fane på online poster
Vi har frem til nå skjult Finn og bestill-fanen for elektroniske poster. Bakgrunnen for dette er i utgangspunktet at med SFX som lenketjener inneholdt denne fanen ikke noen flere muligheter enn man fikk i Vis fulltekst-fanen – den fungerte bare som støy. Den vil også i de fleste tilfellene gi informasjon om at biblioteket ikke har dokumentet med mulighet til fjernlånsbestilling. Med lenketjeneren fra Alma er dette litt annerledes. Her vil du kunne få opp informasjon om beholdning om trykt materiale biblioteket har som relaterer seg til den posten brukeren har funnet. Det kan f.eks. være informasjon om beholdning for det trykte tidsskriftet. Vi vil derfor re-aktivere denne fanen for alle postene i Oria. De som ikke ønsker at denne skal vises kan velge å skjule denne lokalt.

Stiling
Vi vil legge på en gul bakgrunnsfarge for plasseringsinformasjon på lik linje som beholdningsinformasjon slik at denne kommer tydeligere frem i fanen «Finn og bestill».

Eksport til Endnote Web
Som en konsekvens av overgangen til HTTPS fungerer ikke eksporten til Endnote Web. Eksporten til Endnote og generell RIS fungerer. vi har vært i kontakt med thomson Reuters og Ex Libris om dette og har fått informasjon om at dette vil bli rettet i systemoppdateringen av Oria som kommer i november/desember. Vi vil derfor deaktivere dette valget frem til dette er på plass. En workaround for opplasting til Endnote web er å laste ned RIS-filen og så importere denne i Endnote Web.

Nye felter i kopibestillingsskjermen
Det var behov for noen flere felter i kopibestillingsskjermen for å gi brukeren mulighet til å angi detaljer om det dokumentet/del av dokumentet de ønsket en kopi av. Det er sendt ut en egen informasjons-e-post om dette og endringen er satt i drift.

Ny funksjonalitet
Parallellt med tilpasning og konfigurasjon av Oria-applikasjonen har vi jobbet med verdiøkende tilleggsfunksjonalitet enten i Oria eller i tilknyttede tjenester:

 • Det er utviklet en tjeneste som viser marc-posten som posten i Oria er basert på. Denne aktiveres som en lenke under detaljer og vil bli satt inn for alle. De som ikke ønsker å presentere denne linjen kan velge å skjule denne.
 • Send-til-mulighetene som ligger under Detaljer kan være litt skjult for brukerne. Vi har derfor hentet opp disse lenkene og laget en egen fane som presenterer disse. Oppdateringen av Oria i februar/mars muliggjorde dette. Vi vil aktivere fanen for alle og samtidig skjule Send-til under detaljer. De som ikke ønsker fanen eller ønsker at Send-til skal være synlig begge plasser kan gjøre det med CSS. Aktiveres mest sannsynlig i inneværende uke, evnt i august.
 • Vi har laget et nytt grensesnitt for BIBSYSx. Det vil si at brukere som har funnet en lenke fra en ekstern base som bruker openurl.bibsys.no som baeurl og som har en IP-adresse som ikke er knyttet til en bestemt institusjon vil få en ny skjerm enn den de får pr idag. Den nye skjermen gir mulighet til å velge lenketjener, samt søkemuligheter inn mot Oria, slik at brukeren kommer videre. Denne funksjonen vil bli satt i drift i august.
 • Semantisk web integrasjonen som ble demonstrert på BIBSYS-konferansen vil bli utviklet videre og mer tilpasset Oria. Dette muliggjør at man kan navigere i databasen på en ny måte, samt presentere innholdsinformasjon og innhold fra eksterne kilder på en mer integrert måte. Forhåpentligvis kan denne funksjonen aktiveres som beta i løpet av høsten.

Andre planlagte endringer
I tillegg til det som er nevnt over arbeider arbeidsgruppen for Oria med andre saker som er underuttestinge eller diskusjon:

 • Nye materialtyper/fasettverdier for ordbøker/oppslagsverk. Diskuteres av arbeidsgruppen
 • FRBRisering. Planlagt reaktivert. Testes av arbeidsgruppen
 • Endring i relevansrangering. Boosting av poster fra Bibliotekbasen, pluss litt ekstra for tidsskrift. Testes av arbeidsgruppen.

Vedlegg: CSS-regler for å justere lokalt

Sist helg ble Oria oppdatert til en ny versjon. Høydepunktene fra denne oppdateringen er:

 • Navigasjon i siteringer. Det har kommet noen nye knapper i grensesnittet som gir deg treff på poster som siterer postene du har funnet eller poster som er sitert av posten du har funnet.
 • Sorteringsfelt på eldste først. Vi har lagt inn dette pr idag som et lokalt felt for poster fra Bibliotekbasen, men dette vil nå også gjelde for poster fra Sentralindeksen. Krever en re-indeksering før det er klart til bruk på lokale poster.
 • Oppdatert versjon av det nye grensesnittet

Hvis du vil ta en sniktitt på det nye grensesnittet kan du bruke denne lenken (fungerer best i Chrome):
https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=[INSTITUSJONS-KODE]

Eks: https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UBO

De som vil se detaljer om den nye versjonen kan se på dokumentasjonen på denne lenken:
http://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Release_Notes/2016/03May_2016

Metadatakvaliteten på NORART-postene i Oria har blitt forbedret. Opprinnelig var informasjon om årgang, volum, nummer og sidetall registert som tekst i et enkelt felt i NORART. Dette førte til at postene ikke hadde disse opplysningene som annet enn en tekstlig note. BIBSYS har sammen med Ex Libris analysert innholdet i dette feltet og laget regler for hvordan tolke og hente ut de enkelte opplysningene om sidetall, årgang, nummer etc.

Postene i sentralindekseni Oria er nå oppdatert og informasjonen er lagt inn i de korrekte feltene. Fordelene med dette er at eksporten til referanseverktøy blir mer korrekt og oppslag mot lenketjeneren blir bedre. Dette gjelder for den store majoriteten av postene, men det var ikke alle det var mulig å lage regler for å hente ut informasjonen.

BIBSYS-konferansen presenterte vi lenkegeneratoren som gjør det mulig å lage faste lenker/søk inn mot Oria. Disse lenkene kan brukes på fagsider og i andre sammenhenger der man ønsker å søke fra eksterne nettsider inn mot Oria.

Lenkegeneratoren hjelper til med å sette opp lenker med riktig syntaks. Merk at dette er en beta-tjeneste og at lenkene må sjekkes før de publiseres. Enkelte kan oppleve at man får en feilmelding i Oria når man går inn på lenkene. Meld i fra til BIBSYS Brukerstøtte så fikser vi dette.

Du finner lenkegeneratoren her.

Dette er noen eksempler på bruk av søk inn mot Oria:
Europakart som bruker geografiske emneord

Navigasjon i Samiske klassifikasjon (Løøv)

Vi har gjort en del endringer på konverteringsreglene for postene i Oria. Vi har gjort følgende:

 • Lagt til utvidet merking av elektroniske tidsskrift og bøker slik at poster merket med s = electronic eller o = online blir oppfattet som elektroniske. I BIBSYS-marc ble alt merket som s = electronic.
 • Lagt inn en note i detaljert visning om hvem som har abonnement på et elektronisk tidsskrift. Dette kommer ellers ikke tydelig frem i Oria eller Alma. Gir en indikasjon om hvem som har tilgang
 • Rettet i lenking mellom overordnet og underordnet post for analytter. Det gjenstår fortsatt noe arbeid knyttet til lenking mellom tidsskrift (fortsettelse av/fortsetter som)
 • Mikroform og Manuskript er lagt til som nye materialtyper i avansert søk og som avgrensingsmulighet i fasetten for materialtype
 • Alle Dewey-koder på posten blir vist og Dewey-kode fra Nasjonalbiblioteket blir særskilt merket
 • Lagt til en ny fasett for Litterært nivå og målgruppe. Fasetten gir avgrensingsmulighetene Faglitterært, Skjønnlitterært, barne-/ungdomslitteratur og Udefinert. De som ikke ønsker denne fasettene kan skjule denne ved å legge inn en regel i stilarket for facet_target_audience (se dette blogginnlegget: http://discovery.bibsys.no/2013/11/18/skjuling-av-uonskede-fasetter/)

I forbindelse med overgangen til Alma ble det i Oria aktivert en dedupliseringsprosess som slår sammen poster basert på likhet i tittel, forfatter og utgivelsesår. Dette ble satt som en forutsetning når man tok i bruk Alma. Denne funksjonen var ikke aktivert når vi brukte det forrige biblioteksystemet.

Som et resultat av denne prosessen blir trykt og elektronisk post slått sammen til en post i Oria. Denne posten representerer da både trykt og elektronisk utgave. Postene er også delt av konsortiet så det er tilstrekkelig at det finnes noen som har trykt utgave i konsortiet for at dokumentet skal bli merket som trykt bok, på samme måte som den blir merket som elektronisk hvis det er noen i konsortiet som har et elektronisk abonnement. Det vil si at dokumentet teller som et innslag i fasettverdien for både trykt og elektronisk bok.

Dette innebærer at hvis din institusjon har trykt utgave og brukeren avgrenser til e-bøker så vil denne posten bli inkludert i trefflisten selv om din institusjon ikke har fullteksttilgang på denne. Du vil ikke få fanen «Vis fulltekst» på dokumentet, men bo0ken vil være med i trefflisten. Det samme vil skje hvis brukeren avgrenser til trykte bøker. Da vil dokumenter der dere kun har tilgang elektronisk bli inkludert så lenge noen i konsortiet har ett trykt eksemplar.

Merk at fanen «Finn og bestill» alltid vil vises på postene der det finnes et trykt eksemplar i konsortiet uavhengig om din institusjon har et trykt eksemplar eller ikke. Dette er for å åpne opp for å kunne legge inn lånebestillinger og for å se hvem som har trykt utgave.

Noen av de elektroniske postene i Alma var merket som elektroniske på en annen måte enn de postene som kom fra Bibliotekbasen. Vi har oppdatert konverteringsreglene slik at det nå tas hensyn til dette slik at alle elektroniske tidsskrift eller bøker fra Alma som er kodet som elektronisk blir merket som dette i Oria.

Det er positive effekter ved denne sammenslåingen av poster, samtidig som vi ser at det også er noen negative effekter. Dette vil bli diskutert på neste møte i arbeidsgruppen for Oria og det vil bli vurdert om vi skal gjennomføre noen tester på kursmiljøet for å se hvilke effekter det har å deaktivere dedupliseringen.