Header

Systemoppdateringen som ble gjennomført forrige helg var vellykket og funksjonene i den nye versjonen er tilgjengelig. Dette inkluderer blant annet nullstill-funksjon i enkelt og avansert søk. Feilen knyttet til dato/årstall-avgrensing i avansert søk ser også ut til å være rettet. Når vi har testet og løst en liten teknisk utfordring vil vi legge til denne funksjonaliteten igjen i alle instanser av Oria.

Vi har også gjort noen forbedringer på BIBSYS-tilleggene som er lagt til i Oria:

 • I den tomme kopibestillingskjermen har vi lagt til indikasjon av viktige felt, samt noen forklarende tekster og rettet noen mindre feil.
 • I visningen av hefter har vi lagt inn at hvis et tidsskrift ikke er til utlån så får man beskjed om det, istedenfor å måtte logge på først og ikke få bestill-lenker. Kommentarkoder blir også skrevet fullt ut istedefor som koder.
 • Tidligere ble ikke hyllekart-knapp eller lenker til heftevisning vist hvis man klikket på «Oppdater plassering» i plasseringsfanen. Dette er nå rettet.

I helgen gjennomførte vi en re-indeksering av postene i Oria. Listen nedenfor viser de største endringene som er gjort på postene:

 • Poster med avdelingskode /NETT blir satt med denne koden som utlånssted slik at institusjonen selv kan definere visningstekst på disse postene i plasseringsfanen
 • Avdelingskode har blitt flyttet fra kolonnen til utlånssted til kolonnen for hyllesignatur. Dette for å gjøre det tydeligere hvor dokumentet er plassert
 • Ikke til utlån, dagslån og korttidslån har blitt utvidet til å vise den samme informasjonen på engelsk i plasseringsfanen. F.eks. Dagslån/One-day loan
 • Beholdning ble ikke vist for alle tidsskrift. Dette er rettet
 • Lokale informasjonskoder som er registert i 009 er nå søkbare i indeksen for Avdeling/samling ved å prefikse koden med «local». F.eks. poster med koden «kfk» søkes frem ved å skrive localkfk i feltet for Avdeling/samling
 • Standardtittel, originaltittel og andre varianter av tittel er lagt til søkeindeksen for tittel
 • Rekkefølgen på elementene i standardtittel er justert for å bli mer korrekt
 • Alternativt Dewey-nummer er lagt til i feltene for Dewey
 • Rettet en feil i kodingen for dokumenter som er Audio eller Video i avansert søk
 • Poster med samiske språkkoder er nå kodet korrekt
 • Bibliotek-fasetten i fanen Alle bibliotek inneholder nå innførsler fra alle bibliotek som har poster i trefflisten
 • Navn på bibliotek i bibliotek-fasetten er skrevet fullt ut

Ny versjon av Oria blir lagt ut førstkommende søndag (19/10). Oppdateringen gjøres tidlig om morgenen og bør ikke påvirke sluttbrukerne i særlig grad. Det vil dog være noe behov for en restart av systemet og noe nedetid. Det vil også være behov for noe opprydning etter oppdateringen (nye tekster/merkelapper etc). Vi vil gjøre dette så raskt som praktisk mulig etter oppdateringen.

I løpet av inneværende uke vil vi igangsette de nye funksjonene som BIBSYS står bak. Dette gjelder blant annet heftevisning for trykte tidsskrift og tom kopibestillingsskjerm.

Det er planlagt en full re-indeksering av postene i Oria helgen 24.-26. oktober. Dette vil bidra til å rette opp/legge til ulike forbedringer på postene. Noen eksempler på dette er bibliotekfasetten i fanen Alle bibliotek og forbedringer på standardtittel. Vi vil informere mer om dette etter at re-indekseringen er fullført.

Som en del av et samarbeid mellom Proquest og ExLibris er alle databasene til Proquest indeksert og søkbare i Oria.

For at institusjonen skal kunne søke i dette materialet må disse kildene aktiveres i søkekildeaktiveringen for Oria. Kun institusjoner som har abonnement på Proquest-baser kan aktivere disse. Dette gjøres på en litt annen måte enn vanlig søkekildeaktivering, og veiledningen nedenfor beskriver de nødvendige stegene.

Husk at oppdatert beholdning og tilgang også må være aktivert i SFX for at man skal få treff og tilgang til fulltekst-lenker.

Aktivering av Proquest databaser for søk i Oria (PDF)

Det har skjedd en del i det siste knyttet til søkekilder og nedenfor følger en oppdatering om dette:

1) Brage
Brage-arkivene ble inkludert som en søkekilde i august. Det viser seg at det tar lang tid før nye poster blir inkludert/høstet og gjort søkbare. Vi har bedt om statusoppdatering på dette, men har foreløpig ikke fått noe klart svar på dette utover at det har vært noen problemer knyttet til høsting av institusjonelle arkiv i september. Vi venter på en avklaring i denne saken.

Postene i Brage har blitt mappet til de materialtypene som blir brukt i Primo Sentralindeks. Dette er en begrenset mengde med overordnede materialtyper som brukes av alle som bruker Primo. F.eks. er ikke Masteroppgaver og Studentoppgaver definert i denne listen. Dette er materialtyper som BIBSYS har lagt til for de lokale postene fra Bibliotekbasen. Postene har derfor blitt mappet til det mest nærliggende. Vi har bedt om å få se mappingen slik at vi kan se om vi kan bidra til å gjøre noen forbedringer, men dette vil uansett være en grov mapping.

En del poster blir også liggende som duplikater som en følge av at NORA også blir høstet til Sentralindeksen og postene ligger da i begge disse kildene. Vi har bedt leverandøren se på hvorfor disse postene ikke blir sett på som versjoner av samme dokument og samlet i en post.

2) Nye nordiske kilder
BIBSYS forslo tidlig noen nordiske kilder som vi ønsket skulle bli inkludert i sentralindeksen, Vi har nå fått en tilbakemelding på disse forslagene:

 • NORART: ExLibris ønsker primært å inkludere materiale som er tilgjengelig som fulltekst og de er usikre på hvor NORART plasserer seg. BIBSYS har presisert at mange av de tidsskriftene som er indeksert er tilgjengelig online og registrert i SFX og at dette ville vært en stort fordel for det nordiske markedet. Vi har derfor bedt dem om å revurdere standpunktet for denne databasen
 • ATEKST: Sentralindeksen har fokus på akademisk materiale og ikke på avisartikler. ExLibris er derfor skeptiske til å inkludere denne basen da den faller utenfor fokusområdet. Innspillet fra BIBSYS har vært at avisartikler vil kunne være relevante i ulike sammenhenger og at dette kan være et naturlig neste steg, men at det da må være mulig å skille ut avisartikler fra akademisk innhold.
 • SweMed+: ExLibris har signert avtale om å inkludere denne databasen i indeksen. Det gjenstår fortsatt noen avklaringer på metadata som foreløpig er litt for tynne. Når dette er på plass vil SweMed+ bli inkludert og søkbar i Oria.

3) Proquest
Som tidligere informert om (http://www.bibsys.no/flere-e-ressurser-tilgjengelig-i-oria/) så har ExLibris og Proquest inngått en samarbeidsavtale om utveksling av data og tjenester. Som en følge av dette er nå alt Proquest-materiale tilgjengelig i Sentralindeksen og alle Proquest-databaser er tilgjengelige for aktivering via søkekildeaktiveringen. Da dette gjøres på en litt annen måte enn tidligere så vil vi komme ut med en egen veiledning på hvordan dette gjøres om kort tid.

4) Ebsco
Vi har tidligere beskrevet Ebsco’s nye metadatastrategi og hvordan Exlibris ser på denne (http://discovery.bibsys.no/2014/06/30/exlibris-og-ny-metadatastrategi-fra-ebsco/). Status pr september/oktober er at det fortsatt er dialog men at de ikke har kommet frem til enighet. Sakens kjerne slik vi kjenner den er at ExLibris ikke får tilgang til alle databaser fra Ebsco, og da dette er sentrale og viktige databaser så faller litt av grunnlaget for samarbeid bort. Vi håper at det vil komme en løsning på dette og at partene finner til enighet.

5) LM-informasjonstjenester
BIBSYS har fått lagt inn et nytt target i SFX for LM-informasjonstjenester. Dette targetet inneholder alle tidsskrift som LM tilbyr det norske markedet og kan aktiveres enten manuelt eller maskinelt basert på fil. Merk at i og med at LM er en agent så vil de ikke kunne lenke til artikkelnivå, men kun til tidsskriftets nettside. Hvis man ønsker å ha lenking på artikkelnivå så må tidsskriftet aktiveres i targetet for den aktuelle leverandøren av tidsskriftet direkte. Hensikten med LM-target er å på en kjapp måte kunne aktivere alle tidsskrifter fra denne agenten. Det er noen tidsskrift som ikke har beholdning. Vi jobber med LM for at de skal legge til denne informasjonen.

Som varslet i et tidligere innlegg er det på kursersjonen klagt ut ny funksjonaltiet i Oria for visning og bestillinger av hefter for trykte tidsskrift. dette gjør det mulig å se hvilke hefter et bibliotek har for et gitt abonnement samt mulighet for sluttbruker å bestille lån av et enkelthefte hvis de er pålogget.

Se denne veiledningen for mer informasjon om heftevisning og skjermbilder.

heftevisning

Testversjonen av Oria har blitt oppdatert til en ny versjon. Dette inkluderer både ny versjon fra leverandøren og ny funksjonalitet som BIBSYS har lagt til.

Av de mest synlige endringene som følger med den nye versjonen fra leverandøren er muligheten til å nullstille søket i enkelt søk (kryss i enden av søkelinjen), samt mulighet til å nullstille søket i avansert søk. De som er interessert kan lese om endringene i den nye versjonen her: http://exlibris-public.exlibrisgroup.com/releasenotes/web/RN?product=Primo&Major=4&Minor=8&ServicePack=0

Følgende er ny funksjonalitet som BIBSYS har lagt til:

 • Heftevisning for trykte tidsskrift med mulighet til å bestille enkelthefter. Det kommer et eget innlegg om heftevisningen
 • Mulighet for BIBSYS å legge ut en melding/varsel i alle instanser av Oria, eksemplifisert med en eksempelmelding
 • Integrert tom bestillingsskjerm i hovedmenyen og fra null-treff-siden. Lenken i hovedmeneyen er nå lagt først, men det kan hende at denne flyttes til en annen plassering i menyen
 • Flaggvisning i språkvalget
 • Visning av titler i flerbindsverk i låneoversikt/bestillinger
 • Informasjon om tilgjengelig Online er klikkbar til fulltekst/SFX
 • Diverse mindre feilrettinger

Vi oppfordrer til at dere tar en titt på den nye versjonen og funksjonaliteten slik at denne er kjent før vi setter dette i regulær drift. Endringene som BIBSYS har lagt til vil tidligst bli synlige i produksjonsversjonen etter 5/10 2014. Den nye versjonen fra leverandøren vil sannsynligvis bli utført den 12. eller 19 oktober. Vi vil sende ut informasjon om dette når det er avklart.

De som har gjort endringer i lokal CSS/stilark må sjekke at de endringene som er gjort ikke har påvirket posisjonering og lignende, og eventuelt justere CSS-filen til å håndtere endringene. Dette gjelder spesielt meldingsboksen og språkmenyen.

Dere finner lenke til testinstansene på denne siden:
http://www.bibsys.no/oria-systemtilganger/testinstanser-oria/

Hvis dere ikke ser de nye funksjonene BIBSYS har lagt til kan dere sjekke om dere i header.html-filene har en lenke til bibsys.js i testmappen (/BIBSYS_all/test/bibsys.js). Hvis du er usikker på hvordan du sjekker dette kan du ta kontakt med BIBSYS Brukerstøtte.

Før sommeren innførte vi en plasseringsfane i Oria for elektroniske dokumenter slik at det er lettere å se hvem som har et bestemt elektroniske tidsskrift/e-bok.

En del institusjoner har opprettet en egen avdelingskode for elektroniske dokumenter, men knyttet denne til et fysisk utlånssted for å håndtere bestillinger o.l. Denne tilknytningen førte til at det i Oria ser ut til at det er et bestemt utlånssted som «eier» alle elektroniske dokumenter.

Plasseringsfane før endring

Plasseringsfane før endring

Det har kommet ønsker om å kunne legge inn en egen tekst på disse dokumentene. Vi har derfor endret på konverteringereglene og hvis avdelingskoden inneholder teksten «/NETT» så vil vi bruke avdelingskoden istedenfor utlånsstedet på disse dokumentene.

Plasseringsfane etter endring

Plasseringsfane etter endring

For at dette skal fungere må alle institusjoner som har en avdelingskode som inneholder «/NETT» melde inn dette til BIBSYS Brukerstøtte slik at vi kan legge dette inn i Oria i oversikten over utlånssteder. Hvis ikke vil eksemplaret ikke bli skilt ut tilhørende institusjonen, men plasseres sammen med tilgjengelighet og plassering ved andre institusjoner.

Det vi trenger er følgende opplysninger:

 • Avdelingskode som inneholder «/NETT», eks: HIST/NETT, HIØ/NETT etc.
 • Ønsket visningsnavn på engelsk, bokmål, nynorsk og samisk. Hvis et av språkene mangler vil enten bokmål eller nynorsk-varianten velges.

Vi er nødt til å legge inn alle avdelingskoder før vi kan gjennomføre endringen. Vi ber derfor om at alle sender inn opplysningene så raskt som mulig og senest innen 12/9 2014. Etter denne datoen vil vi aktivere endringen og den vil få effekt etter første fullstendige re-indeksering av databasen.

Opplysningene sendes til BIBSYS Brukerstøtte (bibdrift@bibsys.no).

Vi har fått en del innspill etter at vi la ut informasjon i går og vi ser at den måten vi har løst det på har noen uheldige konsekvenser og medfører ekstraarbeid. Vi er også åpne for at vi kan ha tolket standarden feil.

Vi har derfor endret på plasseringen av medforfattere slik at de forfatterne som tidligere ble plassert i A2 feltet skal bli plassert i A1 feltet. Når vi eksporterer til EndNote så ser vi da at forfatterne samles i forfatterfeltet.

Denne endringen er foreløpig gjort på testversjonen. Vi vil gjøre dette på produksjon så raskt som mulig, men det krever en restart av systemet og vi må finne et gunstig tidspunkt.

Merk at det vil kunne komme forfattere/bidragsytere inn i forfatter-feltet som ikke skulle vært der, men vi antar at det er mindre arbeid å fjerne disse i de enkelte tilfellene enn å måtte flytte medforfattere hver gang.

Vi har fått en del henvendelser knyttet til eksport av medforfattere som i EndNote blir plassert i Editor/Serie-redaktør-feltet.

I Oria eksporterer vi hovedforfatter i AU-feltet i RIS-standarden, mens medforfattere blir plassert i A2-feltet som i henhold til standarden er: Secondary authors. Dette gjelder også hvis det er hovedinnførsel på tittel og forfatteropplysningene er plassert i 700-feltene.

Eksempel: Dokument med hovedinnførsel på forfatter (objektID: 931019729)
TI  – Pelsjegerliv
AU  – Ingstad, Helge 1899-2001

Eksempel: hovedinnførsel på tittel og bi-innførsler på forfatter (objektID: 123510104)
TI  – Med virkeligheten som lærebok: fra tilgjengelighet for rullestolbruker til økt brukskvalitet for alle?
A2  – Denizou, Karine 1960-
A2  – Høyland, Karin 1960-
A2  – Woods, Ruth 1966-
A2  – Christophersen, Jon

Dette mener vi er korrekt bruk av standarden (http://en.wikipedia.org/wiki/RIS_%28file_format%29). Nå er det slik at i Endnote så er visningstittelen på A2-feltet for bøker pr default satt til å være Series Editor.

Dette kan man endre på. Det gjøres ved å gå til Edit –> Preferences –> Reference types –> Modify reference types og gjøre endringer på visningsnavnet for secondary author til f.eks. author.

Man kan gjøre dette enten pr. reference type eller gjøre det gjeldende for alle.

I forbindelse med endringer i velkomstbrevene til nye låntagere har vi laget en påloggingsveiledning for Oria. Veiledningen foreligger i norsk (bokmål) og engelsk utgave. Dere finner disse på denne siden:
http://www.bibsys.no/produkter-tjenester/produkter/soketjenesten-oria/hvordan-bruke-oria/

Det er satt inn en lenke til denne veiledningen i de nye velkomstbrevene.

Vi har også gjort en forbedring i påloggingslogikken knyttet til låntagere med flere låntager-id’er ved flere institusjoner slik at låntager-id’en som tilhører den Feide-ID’en man logger på med blir valgt forutsatt at nødvendig informasjon ligger på låntakeren. Tidligere kunne man i enkelte tilfeller få en låntaker-id fra en annen institusjon.

Dette er forutsetningene for pålogging i Oria:
Institusjoner som ikke bruker Feide
Låntakerne må velge BIBSYS som institusjon/tilhørighet. Dette må institusjonene opplyse sine låntakere om. Om man ikke ønsker dette er BIBSYS Feide-hotell en mulighet. Ta kontakt med BIBSYS Brukerstøtte for mer informasjon.

Institusjoner som bruker Feide

 • For brukere som har Feide-ID ved institsujonen må institsujonen sørge for at enten fødselsnummer eller Feide-ID er registrert i låntakerregisteret. BIBSYS kan være behjelpelig med å oppdatere låntakerregisteret basert på filer fra institusjonen. Vi må da ha en fil med låntaker-ID koblet til fødselsnummer og/eller Feide-ID.
 • For brukere som ikke har Feide-ID ved institusjonen må disse meldes inn til BIBSYS slik at vi kan eksportere disse til BIBSYS Feide-instans. De må da velge BISBYS som tilhørighet. Vi kan eksportere brukere basert på utlånskategori og/eller utlånssted/regsted.

Eksterne låntakere i låntakerkategori 7 er allerede eksportert og kan logge seg på ved å velge BIBSYS som tilhørighet.

MERK: Eksport av låntakere til BIBSYS Feide-instans skjer nattlig. Låntakere som importeres til BIBSYS låntagerregister basert på fil kan logge seg på når de får velkomstbrevet, men nye låntagere som registreres i skranken vil ikke kunne logge seg på Oria før påfølgende dag.