I helgen gjennomførte vi re-indeksering av databasen i Oria for å primært aktivere FRBR, men vi har også gjort noen andre endringer. Det vi har gjort er følgende:

 • Aktivert FRBR. Se dette blogginnlegget for mer informasjon: http://discovery.bibsys.no/2016/10/24/frbrisering-i-oria/
 • Lagt inn flere navneformer for 100 og 700 slik at man søke på invertert form, normal form, forkortet fornavn til initaler etc. Det var noen poster med indikatorverdier der ikke alle disse navneformene ble indeksert.
 • Fasetten Fremstillingsform har blitt utvidet til alle forekomster i 655 og ikke kun begrenset til Emneord i musikk som tidligere
 • Tittel på originalspråk er lagt til i visningstittelen på postene i Oria. Basert på 880-245.

På grunn av re-indekseringen har oppdateringen av poster fra Alma blitt satt på pause, men er nå startet igjen. I løpet av noen timer vil poster som er opprettet/oppdatert siden fredag ettermiddag være oppdatert i Oria. Beholdningsinformasjon og utlånstatus er ikke påvirket av dette er og er oppdatert i sanntid.

Før overgangen til Alma var FRBR aktivert i Oria. I forbindelse med overgangen ble dette de-aktivert da deduplisering var standard fra Alma. Da det viste seg at dedupliseringen ikke hadde de ønskede fordelene og førte til en del støy ble dedupliseringen slått av i våres. FRBR ble da ikke re-aktivert.

Arbeidsgruppen for Oria har besluttet at vi skal aktivere FRBR igjen. Målet med FRBRiseringen er ryddigere og mer oversiktelige trefflister ved at ulike utgaver av et dokument blir samlet til en samlepost. Ved å gå inn på denne kan brukerne se de ulike utgavene som ble samlet. Dette skiller FRBR fra deduplisering da postene ved deduplisering ble slått sammen til en post som representerte de sammenslåtte postene og man kunne ikke se de enkelte postene.

FRBRiseringen vil også frigjøre plass i trefflisten slik at flere relevante poster vil komme på den første trefflistesiden.

I FRBRiseringen vil poster som har samme tittel og forfatterinformasjon bli samlet. Det er også kun poster med samme visningstype (bok, video, lyd etc.) som blir samlet. Det betyr at lydbokutgaven og den trykte boken blir ikke slått sammen, men to utgaver av det trykte dokumentet vil bli samlet. Noter (Musikktrykk) og cd-spor vil bli unntatt FRBRisering. Trykt og elektronisk utgave av det samme dokumentet har samme visningstype og vil bli samlet forutsatt at tittel og forfatterinformasjonen er den samme.

FRBRiseringen krever en re-indeksering av basen og det planlegges å gjennomføre denne førstkommende helg (oppstart 28/10 2016).

For å sikre økt sikkerhet på «Send på e-post»-funksjonen i Oria har Ex Libris aktivert en funksjon for å sjekke om man er et menneske eller om man er en maskin. Når man klikker på E-post i fanen Send til får man opp e-postskjemaet som vanlig, men man må fylle ut en CAPTCHA for å fullføre utsendelsen.

CAPTCHA (forkortelse for «Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart») er en test for å finne ut om brukeren er en datamaskin eller menneske.

Dette vil hindre at maskiner/programmer kan misbruke denne tjenesten til masseutsendelse av e-post.

Enkelte eksterne databaser og referansedatabaser lager openurl-lenker som kun inneholder DOI. DOI’en alene er ikke nok informasjon til at lenketjeneren kan bestemme om institusjonene har tilgang til fulltekst for artikkelen eller ikke. Det er derfor en funksjon i Alma som gjør det mulig å sende DOI’en til CrossRef for å hente mer metadata slik at lenketjeneren får de nødvendige opplysningene til å finne ut om det finnes tilgang til fulltekst eller ikke.

Dette er samme type funksjonalitet som vi tidligere har aktivert for openurl-lenker som kun inneholder ID fra Pubmed. Alma spør da Pubmed om å få mer metadata om den aktuelle artikkelen.

Oppslag mot CrossRef krever brukernavn og passord. BIBSYS har derfor inngått en avtale med CrossRef om at alle institusjoner i BIBSYS Biblioteksystemkonsortium kan bruke et felles brukernavn og passord som BIBSYS har. På bakgrunn av dette har vi derfor aktivert denne muligheten i alle Alma-instansene (med unntak av de som hadde registrert eget brukernavn og passord).

Dette vil føre til at i de tilfellene der forespørselen til lenketjeneren kun inneholder DOI så vil lenketjeneren nå være i stand til å gi lenker til fulltekst basert på de ekstra metadataene som hentes inn fra CrossRef.

Vi har nå fullført arbeidet med å undertrykke bibliografiske poster der alle eksemplarer enten har status «Lost» eller «Technical migration» i Alma. Eksemplarer som hadde status tapt eller kass i det forrige biblioteksystemet ble migrert med status «Technical migration». De bibliografiske postene som kun har slike eksemplarer er nå ikke lenger søkbare i Oria i fanen Mitt bibliotek. Dere vil se dette i Alma ved at de postene dette gjelder har et ikon (øye med strek over) i trefflisten. For noen institusjoner var det et stort antall slike poster, mens det for andre var et mindre antall.

Det er en feil i Alma som gjør at når man deaktiverer en pakke med elektroniske ressurser i Alma så blir ikke nødvendigvis denne informasjonen sendt til Oria. Det betyr at det kan ligge elektroniske poster i Oria som ikke gir lenke til fulltekst (fordi de er deaktivert). Vi har fått beskjed om at dette vil bli rettet i november-oppdateringen av Alma som skjer i begynnelsen av november.

Hvis man aktiverer en e-bok-pakke der e-boka også ligger i en søkekilde som er aktivert i sentralindeksen så vil dette føre til at man får dubletter i trefflisten til Oria. Du får en post fra sentralindeksen og en fra Alma. Vi har bedt om at dette blir endret slik at man skal unngå dubletter. Vi har fått gjennomslag for dette og det er satt på utviklingsplanen for Alma, men det er foreløpig ikke angitt noe tidspunkt for når dette vil komme.

Oppdatering: Det er en feil i Alma som hindrer at vi kan sette denne funksjonaliteten i drift. Feilen vil bli rettet i februar 2017.

I siste versjon av Alma kom muligheten til å eksportere autoritetsinformasjon knyttet til de bibliografiske postene til Oria. Dette er en oppdatering vi har sett frem til og ventet på og den gir oss mulighet til å tilby søkeinnganger på ikke foretrukne navneformer (varianter). For eksempel vil et søk på «Tsjaikovski» nå returnere poster som er registrert med den korrekte navneformen «Čajkovskij».

Det vil også bli en bedre navigasjon og visuell fremstilling av dette i Browse-funksjonaliteten i Oria. Du vil få treff på variantene med klikkbar henvisning til den korrekte navneformen.

Eksempel:
Browsing i autoriteter med henvisninger

I Oria kan brukerne velge å søke i enten fanen Mitt bibliotek eller Alle bibliotek. De kan også velge å «Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til». Det kan være greit å være oppmerksom på hva forskejllen på disse valgene er og hva man søker i og hva man får treff på i de ulike valgene.

I Mitt bibliotek søker du i det institusjonen har registrert i lokal base i Alma pluss elektroniske artikler fra de søkekildene institusjonen har aktivert for søk i Oria

I Alle bibliotek søker du i alt det som er registert i  Alma for hele konsortiet pluss elektroniske artikler fra de søkekildene institusjonen har aktivert for søk i Oria

Kort fortalt er forskjellen mellom Mitt bibliotek og Alle bibliotek om du søker i kun det institusjonen har registrert i lokal base i Alma, eller i hele Bibliotekbasen (hele konsortiet). Veldig forenklet kan man si at dette gjelder det som var registert i «blåskjermen». Utvalget av elektroniske artikler er det samme i begge fanene.

Valget «Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til» fører til at man fjerner filtreringen på om man har tilgang på en elektronisk artikkel eller ikke og ved å krysse av for dette valget etter et søk utvider trefflisten til alle artikler fra alle søkekilder som tilfredsstiller søket. Se figuren under for detaljer.

Oria_sentralindeksen

 

Vi har re-indeksert postene i Oria for å sette i drift enkelte endringer. Det vi har gjort er:

 • Endret på relevans-rangeringen til poster fra Bibliotekbasen. Lokale poster vil på generell basis få litt høyere vekt, mens tidsskrifter får ytterligere litt ekstra tyngde. Dette vil bidra til at lokale poster kommer noe høyere på trefflisten når man søker i både lokale poster og sentralindeksen, enn de tidligere har gjort.
 • Endret på startdato for poster med ukjent/usikker dato angitt i 008. Disse fikk gjerne en start- og sluttdato tilsvarende 0000-9999, som igjen førte til at de ble inkludert i alle søk med dato-avgrensing. For disse postene er det satt at det skal sjekkes etter verdier andre steder i den bibliografiske posten for å finne datoangivelse (eks 260 $c). Sluttdato vil bli behandlet på samme måte ved neste re-indeksering.
 • Endret mapping av språkkkoder. Språkkodene «nor» og «nob» førte til to forskjellige innslag i fasettoversikten for språk. Dette er endret slik at disse behandles likt.
 • Endret forsidebildevisningen i detaljert postvisning slik at forsidebildet hentes via https.

NORA og Idunn i Oria

august 10th, 2016 | Posted by Asbjørn Risan in Generelt | Lenketjener - (0 Comments)

Vi har tidligere anbefalt at NORA ble deaktivert som en søkekilde i Oria på grunn av for dårlig kvalitet på lenkene. NORA har nå blitt lastet inn på nytt i sentralindeksen og re-indeksert/konvertert slik at lenkekvaliteten er slik den skal være. De som ønsker det kan derfor (re-)aktivere denne kilden i sentralindeksen.

Merk at hvis man har aktivert både NORA og BIBSYS Brage som søkekilde så vil man kunne få dubletter i trefflisten da NORA også høster innhold fra BIBSYS Brage.

Vi har også bedt om at Idunn blir oppdatert slik at lenkene til Idunn skal være så presisie som mulig. Det vil si i størst mulig grad lenke direkte til fulltekstartikkelen, eventuelt til utgaven. I enkelte tilfeller får man pr idag kun nettsiden til selve tidsskriftet. For å få dette på plass må Idunn lastes inn på nytt og muligens er det behov for bedre datakvalitet. Ex Libris vil ta kontakt med Idunn for å oppdatert datagrunnlaget.

Det nærmer seg ferietid og en del saker blir sluttført i disse dager. Vi har hatt en gjennomgang av ulike ting i forbindelse med Oria og arbeidsgruppen for Oria har hatt sitt siste møte for sommeren. Det vil derfor bli gjort en del små og store endringer/justeringer/tilpasninger på Oria. Detaljer om de enkelte endringen er beskrevet nedenfor.

Hvis du/dere er enig i de endringene som gjøres så trenger du ikke å gjøre noe. Hvis du ønsker å gjøre endringer på tekster så kan det gjøres lokalt. Se også vedlagte dokument for oversikt over hvordan man lokalt kan overstyre de endringene vi gjør sentralt med stilark/CSS.

Med mindre noe annet er angitt vil endringen bli gjort i løpet av inneværende uke.

Vil også benytte anledningen til å ønske alle en riktig god sommer!

Tilgjengelighetsstatus (farge og tekst)
Med Alma får postene en litt annen status enn de hadde i det forrige biblioteksystemet og det påvirker i hvilken «kategori» de plasseres i når tilgjengelighetsstatusen beregnes. Vi har derfor gått igjennom tekst og farge på de ulike statusene og det vil bli gjort noen endringer:

 • «Utlånt/ikke tilgjengelig ved XXX, men tilgjengelig fra andre institusjoner» endrer farge fra grønn til grå og det siste leddet «men tilgjengelig…» fjernes.
 • «Ikke tilgjengelig fra XXX. Sjekk beholdning ved andre bibliotek ved å klikke på Finn og bestill» endres fra gul til grå, og det siste leddet «Sjekk beholdning…» fjernes.

Teksten kan endres lokalt for de som ønsker det.

Tekstendringer
Teksten under «Vis mer»: «Vis flere treff (inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til)» endres til «Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til»
A-Å-listen i Oria inkluderer ikke e-bøker, slik den gjorde med SFX. Teksten Finn e-tidsskrift/e-bøker i toppmenyen endres derfor til «E-tidsskrifter». Tilsvarende endres «Finn databaser» til «Databaser» for de som har dette lenkepunktet.

Dette vil bli gjort for alle språk. Tekstene kan endres lokalt for de som ønsker det.

Finn og bestill-fane på online poster
Vi har frem til nå skjult Finn og bestill-fanen for elektroniske poster. Bakgrunnen for dette er i utgangspunktet at med SFX som lenketjener inneholdt denne fanen ikke noen flere muligheter enn man fikk i Vis fulltekst-fanen – den fungerte bare som støy. Den vil også i de fleste tilfellene gi informasjon om at biblioteket ikke har dokumentet med mulighet til fjernlånsbestilling. Med lenketjeneren fra Alma er dette litt annerledes. Her vil du kunne få opp informasjon om beholdning om trykt materiale biblioteket har som relaterer seg til den posten brukeren har funnet. Det kan f.eks. være informasjon om beholdning for det trykte tidsskriftet. Vi vil derfor re-aktivere denne fanen for alle postene i Oria. De som ikke ønsker at denne skal vises kan velge å skjule denne lokalt.

Stiling
Vi vil legge på en gul bakgrunnsfarge for plasseringsinformasjon på lik linje som beholdningsinformasjon slik at denne kommer tydeligere frem i fanen «Finn og bestill».

Eksport til Endnote Web
Som en konsekvens av overgangen til HTTPS fungerer ikke eksporten til Endnote Web. Eksporten til Endnote og generell RIS fungerer. vi har vært i kontakt med thomson Reuters og Ex Libris om dette og har fått informasjon om at dette vil bli rettet i systemoppdateringen av Oria som kommer i november/desember. Vi vil derfor deaktivere dette valget frem til dette er på plass. En workaround for opplasting til Endnote web er å laste ned RIS-filen og så importere denne i Endnote Web.

Nye felter i kopibestillingsskjermen
Det var behov for noen flere felter i kopibestillingsskjermen for å gi brukeren mulighet til å angi detaljer om det dokumentet/del av dokumentet de ønsket en kopi av. Det er sendt ut en egen informasjons-e-post om dette og endringen er satt i drift.

Ny funksjonalitet
Parallellt med tilpasning og konfigurasjon av Oria-applikasjonen har vi jobbet med verdiøkende tilleggsfunksjonalitet enten i Oria eller i tilknyttede tjenester:

 • Det er utviklet en tjeneste som viser marc-posten som posten i Oria er basert på. Denne aktiveres som en lenke under detaljer og vil bli satt inn for alle. De som ikke ønsker å presentere denne linjen kan velge å skjule denne.
 • Send-til-mulighetene som ligger under Detaljer kan være litt skjult for brukerne. Vi har derfor hentet opp disse lenkene og laget en egen fane som presenterer disse. Oppdateringen av Oria i februar/mars muliggjorde dette. Vi vil aktivere fanen for alle og samtidig skjule Send-til under detaljer. De som ikke ønsker fanen eller ønsker at Send-til skal være synlig begge plasser kan gjøre det med CSS. Aktiveres mest sannsynlig i inneværende uke, evnt i august.
 • Vi har laget et nytt grensesnitt for BIBSYSx. Det vil si at brukere som har funnet en lenke fra en ekstern base som bruker openurl.bibsys.no som baeurl og som har en IP-adresse som ikke er knyttet til en bestemt institusjon vil få en ny skjerm enn den de får pr idag. Den nye skjermen gir mulighet til å velge lenketjener, samt søkemuligheter inn mot Oria, slik at brukeren kommer videre. Denne funksjonen vil bli satt i drift i august.
 • Semantisk web integrasjonen som ble demonstrert på BIBSYS-konferansen vil bli utviklet videre og mer tilpasset Oria. Dette muliggjør at man kan navigere i databasen på en ny måte, samt presentere innholdsinformasjon og innhold fra eksterne kilder på en mer integrert måte. Forhåpentligvis kan denne funksjonen aktiveres som beta i løpet av høsten.

Andre planlagte endringer
I tillegg til det som er nevnt over arbeider arbeidsgruppen for Oria med andre saker som er underuttestinge eller diskusjon:

 • Nye materialtyper/fasettverdier for ordbøker/oppslagsverk. Diskuteres av arbeidsgruppen
 • FRBRisering. Planlagt reaktivert. Testes av arbeidsgruppen
 • Endring i relevansrangering. Boosting av poster fra Bibliotekbasen, pluss litt ekstra for tidsskrift. Testes av arbeidsgruppen.

Vedlegg: CSS-regler for å justere lokalt